Zespół Szkół Specjalnych Nr 1

Adres:
30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 25 i 30-620 Kraków ul. Dobczycka 20
(12) 659-15-12 i (12) 265-72-61
Email:
sekretariat@zss11.neostrada.pl
Dyrektor:
Arkadiusz Pisarek
Typ niepełnosprawności:
niepełnosprawność sprzężona, niepełnosprawność ruchowa, upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim

Opis placówki

Do placówki przyjmowani są uczniowie na podstawie skierowania. Charakterystyka ogólna Zespół Szkół Specjalnych nr 11 obejmuje edukacją, terapią i opieką dzieci i młodzież od momentu stwierdzenia niepełnosprawności do ukończenia szkoły przysposabiającej do pracy (maks. 24 rok życia). Uczestnicy indywidualnych i grupowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dzieci i młodzież z głębokim upośledzeniem umysłowym) uczęszczają do szkoły do 25 roku życia. Bardzo liczną grupę uczniów stanowią dzieci i młodzież niemówiąca, użytkownicy wspomagających i lternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC). Liczebność w oddziałach przedszkolnych i szkolnych wynosi od 3 do 6 uczniów. We wszystkich oddziałach zatrudnione są pomoce nauczyciela. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna Psychologowie zatrudnieni w szkole udzielają wsparcia uczniom i ich rodzinom w zakresie diagnozy i pomocy psychologicznej. W szkole działają dobrze wyposażone, skomputeryzowane gabinety logopedyczne, w którym dzieci mogą korzystać z pomocy kilku nauczycieli-logopedów w zakresie usprawniania mowy i języka oraz komunikacji wspomagającej. Uczniowie biorą udział w indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych w zakresie orientacji przestrzennej i poruszania się, terapii pedagogicznej trudności w nauce, terapii mowy i języka. W ramach rewalidacji indywidualnej stosowana jest również metoda biofeedback. Opieka medyczna Działający na terenie szkoły Dzienny Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych zapewnia opiekę pielęgniarską, medyczną (lekarz rehabilitacji i neurolog) oraz rehabilitacyjną wszystkim naszym uczniom. Zajęcia pozalekcyjne W ramach zajęć pozalekcyjnych organizowany jest udział w imprezach kulturalnych i sportowych, spotkania integracyjne z rodzinami uczniów. Osiągnięcia uczniów Uczniowie szkoły cieszą się osiągnięciami w dziedzinie plastycznej (liczne nagrody w konkursach plastycznych, wystawy indywidualne i zbiorowe), a członkowie klubu Olimpiad Specjalnych zdobywają liczne medale w zawodach sportowych. Świetlica szkolna Świetlica szkolna otwarta jest codziennie w godzinach od 8:00-15:00. Liczebność grup świetlicowych jest taka sama jak klas szkolnych. Dojazd:(al. Dygasińskiego 5) tramwaj nr: 3, 9, 13, 23; autobus nr: 103, 144, 163, 173, 204, 304, 502.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-09-15 15:09:03