Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3

Adres:
30-322 Kraków ul. Praska 64
(12) 269 – 35 – 50
Email:
sekretariat@sosw3.krakow.pl
Dyrektor:
Małgorzata Kulka
Typ niepełnosprawności:
upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, z niepełnością sprzężoną.

Opis placówki

Do ośrodka przyjmowani są uczniowie na podstawie skierowania. Charakterystyka ogólna Specjalny Ośrodek Szkolno– Wychowawczy Nr 3 obejmuje opieką i edukacją dzieci oraz młodzież z niepełnosprawnością intelektualną od wieku przedszkolnego do końca kariery szkolnej. Placówka wspomaga rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych, w szczególności przez organizowanie konsultacji, oraz grup wsparcia. W Ośrodku działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna Ośrodek umożliwia udział w indywidualnych i grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej. Gabinet pedagogiczny czynny jest: pon. 7:30 – 13:30 wt. 10:30 – 11:30 śr. 10:30 – 12:30 pt: 10:30 – 12:30 Gabinet psychologiczny czynny jest: śr: 9.00-14.00 czw: 8.30-13.30 W program terapeutyczny wdrożono innowację pedagogiczną, jaką jest realizacja angielskiego Programu The Gateway-Award. W codzienne zajęcia edukacyjne włącza się elementy metody SI w Sali Integracji Sensorycznej, NDT Bobath, biofeedback, komunikacji wspomagającej i alternatywnej, elementów metody Montessorii, integracji polisensorycznej metody Snoezelen w Sali Doświadczania Świata, terapii światłem z zastosowaniem lampy Bioptron, i wielu innych. Nowoczesna pracownia komputerowa pozwala na wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności z zakresu pracy z komputerem. Uczniowie objęci są zajęciami rewalidacyjnymi. Placówka posiada salę gimnastyczną i własną siłownię, prowadzone są zajęcia korekcyjno - kompensacyjne. W szkole działa gabinet logopedyczny, oraz pracownia komunikacji alternatywnej i wspomagającej, w którym dzieci mogą korzystać z pomocy neurologopedy. Opieka medyczna Ośrodek zapewnia opiekę pielęgniarską (gabinet czynny codziennie od 7.30-15.05), oraz medyczną (lekarz psychiatra przyjmuje w każdą środę od 11.00-15.00). Zajęcia pozalekcyjne W ramach lekcji dodatkowych w szkole prowadzone są zajęcia taneczno – rytmiczne oraz koło fotograficzne „Zumik”. Uczniowie mogą brać udział w zajęciach świetlicowych, imprezach internatowych, wycieczkach. W celu integracji i promowania talentów kulinarnych Ośrodek, co roku organizuje imprezę pt. „Dzień smakosza”. Corocznie organizowana jest „Olimpiada uśmiechu i humoru” a w ramach Olimpiad specjalnych „Dzień Treningowy Aktywności Motorycznej” Osiągnięcia uczniów Uczniowie szkoły cieszą się licznymi osiągnięciami w dziedzinie plastycznej (wyróżnienie w konkursie „Kukiełka”, 4 nagrody w konkursie „Wspomnienie lata”, wyróżnienie w konkursie „Witraże”) Świetlica szkolna Świetlica szkolna otwarta jest codziennie w godzinach od 6.30-16.00 Dojazd: autobus nr: 112, 162.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-09-16 15:42:40