Zespół Szkół Specjalnych Nr 13

Adres:
31-228 Kraków, ul. Szopkarzy 8
(12) 415-40-84,
Email:
autyzm.zs13@poczta.fm
Dyrektor:
Urszula Gurba
Typ niepełnosprawności:
dzieci i młodzież z autyzmem, sprzężeniami i upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem

Opis placówki

Do placówki przyjmowani są uczniowie na podstawie skierowania. Charakterystyka ogólna Zespół Szkół Specjalnych Nr 13 jest placówką publiczną. W ramach zajęć szkolnych, dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży, placówka proponuje zajęcia edukacyjne, zajęcia ruchowe, stymulację sensoryczno – motoryczną, muzykoterapię, artterapię, zajęcia warsztatowe, zajęcia ukierunkowane na terapię komunikowania się i katechezę. Szkoła szczególny nacisk kładzie na rozwój umiejętności z zakresu samodzielności, komunikowania się oraz zachowań społecznych, a także na modyfikację szeroko rozumianych zachowań trudnych. W szkole działa zespół wczesnego wspomagania rozwoju, który obecnie obejmuje terapią 27 dzieci z różnymi zaburzeniami, w szczególności z autyzmem. Wysoko wykwalifikowaną w zakresie autyzmu kadrę nauczycielską stanowią głównie absolwenci pedagogiki specjalnej i psychologii, a także rehabilitacji. Oprócz nauczycieli zatrudnione są osoby na etatach pomocy nauczyciela, którzy po wewnętrznym przeszkoleniu stanowią nieocenioną pomoc dla wychowawców. Placówka wspomaga rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych w szczególności przez organizowanie konsultacji z wychowawcami, zajęć psychoedukacyjnych, szkoleń przedmiotowych oraz grupy wsparcia. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna Szkoła umożliwia udział w indywidualnych i grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii psychologicznej. Gabinet psychologiczny czynny jest pon: 8:45 – 10:35 śr. 8:45 – 12:25 czw: 10:35 – 12:25 W szkole działa dobrze wyposażony, skomputeryzowany gabinet logopedyczny, w którym dzieci mogą korzystać z pomocy logopedy. Opieka medyczna Na terenie placówki działa Spółka zoo Effatha NZOZ „Ośrodek dla Osób z Autyzmem” oferująca uczniom i ich rodzinom podstawową pomoc pielęgniarską oraz opiekę lekarza psychiatry, ortopedy i laryngologa, a także usługi rehabilitacji, fizykoterapii i hippoterapii. NZOZ świadczy również usługi psychologiczno – pedagogiczne. Zajęcia pozalekcyjne W ramach lekcji dodatkowych w szkole prowadzone są zajęcia taneczno – rytmiczne, Klub Aktora, a także zajęcia sportowe, techniczne. Uczniowie mogą brać udział w wycieczkach oraz wyjazdach śródrocznych. Prowadzone są zajęcia z dogoterapii. Osiągnięcia uczniów Uczniowie szkoły cieszą się osiągnięciami w dziedzinie plastycznej, muzycznej (uczeń jest laureatem Wojewódzkiego Konkursu Pianistycznego), zajmują wysokie miejsca w przeglądach teatralnych, biorą udział w spartakiadach specjalnych. Świetlica szkolna Świetlica szkolna otwarta jest codziennie w godzinach od 7:30-17:00.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-28 09:19:31