Gimnazjum Nr 37

Adres:
31-618 Kraków, os. Złotego Wieku 36
(12) 648 44 00
Email:
gimnazjum@gm37.krakow.pl
Dyrektor:
Edyta Fular
Typ niepełnosprawności:
niepełnosprawność ruchowa, obniżone możliwości intelektualne, niedosłuch , niedowidzenie, zaburzenia zachowania i emocji.

Opis placówki

Gimnazjum Nr 37 jest szkołą ogólnodostępną, realizującą program integracji. Centralna Komisja Egzaminacyjna zakwalifikowała szkołę do grona szkół sukcesu. Placówka posiada certyfikaty: „Szkoła promująca bezpieczeństwo”, „Szkoła wyróżniona za wychowanie”, „Szkoła bez przemocy”, „Szkoła z Klasą”. Uczniowie osiągają wysokie wyniki z egzaminów gimnazjalnych. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna prowadzi systematyczne dyżury dla uczniów i rodziców. Prowadzone jest nauczanie w systemie między oddziałowym i wielopoziomowym języka angielskiego i matematyki. W szkole zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Szkoła dysponuje nowocześnie wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi (tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, programy komputerowe), informatycznymi, a także pracownią multimedialną. Posiada dwie sale gimnastyczne, siłownię i dwa boiska. Budynek posiada stołówkę szkolną i jest przystosowany do osób niepełnosprawnych. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna W szkole działa gabinet pedagoga i psychologa. Prowadzone są zajęcia rewalidacji indywidualnej i grupowej, pogotowie zadaniowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Treści programowe i tempo realizacji podstawy programowej dostosowane jest do indywidualnych możliwości uczniów, tworzone są zindywidualizowane programy edukacyjno-terapeutyczne. Prowadzone są konsultacje indywidualne dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Szkoła ściśle współpracuje z ośrodkami specjalistycznymi w zakresie terapii, poradnictwa i organizowania różnorakich form pomocy psychologiczno - pedagogicznej na terenie szkoły. Opieka medyczna. Szkoła zapewnia, w podstawowym wymiarze, opiekę pielęgniarską i stomatologiczną. Osiągnięcia uczniów. W roku szkolnym 2009/2010 pięcioro uczniów zostało finalistami oraz laureatami konkursów przedmiotowych. Uczestnicy projektu Młodzieżowa E - Akademia Nauk Matematyczno - Przyrodniczych z powodzeniem zdają kolejne moduły Międzynarodowego Egzaminu ECDL. W roku 2008 zostaliśmy, jako jedyna szkoła w Krakowie, wyróżnieni za działalność wolontariatu uczniowskiego, w małopolskim projekcie „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. Obecnie szkoła realizuje projekt „Wolontariat – mosty miedzy nami” w ramach programu Szkoła bez przemocy. Wychowankowie zajęli I miejsce w GIMNAZJADZIE organizowanej przez Młodzieżowy Ośrodek Sportu w Krakowie. Dojazd: autobus: 123,128,178,182,159, 139 tramwaj: 9,14,16,20.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-30 13:21:11