Zespół Szkół Ogółnokształcących Integracyjnych Nr 1

Adres:
30-079 Kraków, Al. Kijowska 3,
(12) 633-37-11
Email:
szok_1512@szkola.wp.pl
Dyrektor:
Magdalena Kuszewska
Typ niepełnosprawności:
porażenie mózgowe, uszkodzenia okołoporodowe, z niepełnosprawnością sprzężoną, a także słabo widzące, słabo słyszące.

Opis placówki

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1 w Krakowie wchodzą Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12 im. Janusza Korczaka oraz Gimnazjum Integracyjne Nr 15 im. Janusza Korczaka. Budynek znajduje się na terenie gminy Krowodrza, w bliskim sąsiedztwie centrum miasta Krakowa oraz terenów zielonych. Do szkoły w roku szkolnym 2009/2010 uczęszcza 635 uczniów, w tym ponad 128 skierowanych do kształcenia specjalnego w systemie klasy integracyjnej. Szkoła Podstawowa to 15 oddziałów, w tym 3 ogólnodostępne, pozostałe to oddziały integracyjne, a gimnazjum liczy 15 oddziałów integracyjnych. Cała społeczność szkolna jednoczy się na realizowaniu wspólnych celów, tj. stworzenie środowiska przyjaznego uczniom, stworzenie właściwego klimatu pedagogicznego, integrację uczniów zdrowych z niepełnosprawnymi rówieśnikami, wszechstronny rozwój wychowanka na miarę jego maksymalnych możliwości intelektualnych i psychofizycznych. W działaniach swych szkoła opiera się na uniwersalnych zasadach etycznych, respektując chrześcijański system wartości. Najważniejszymi z nich dla naszej placówki są: mądrość, miłość oraz sprawiedliwość. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna: Szkoła zapewnia piekę psychologiczno - pedagogiczną wszystkim uczniom. Placówka zatrudnia pedagoga szkolnego i 2 psychologów, rewalidanta oraz logopedę, a w każdej klasie integracyjnej pedagoga specjalnego. Dla uczniów objętych integracją prowadzone są zajęcia rewalidacyjne oraz dydaktyczno-wyrównawcze. Zgodnie z potrzebami organizowana jest rewalidacja indywidualna i nauczanie indywidualne, a w ramach pracy z uczniem zdolnym także indywidualny tok nauczania. Specjaliści prowadzą również zajęcia metodą Biofeedback w wyznaczonych godzinach. Zapewniamy stałe warsztaty integracyjne, terapeutyczne i profilaktyczne dla zespołów klasowych. Opieka medyczna: Szkoła zapewnia opiekę pielęgniarską. Gabinet jest czynny: pon-wt-śr 7.30-14.30, czw 13.30-14.30. Osiągnięcia uczniów: Wszyscy uczniowie osiągają sukces na miarę swoich możliwości, aktywnie uczestnicząc w konkursach różnego szczebla. Rokrocznie szkoła ma ponad 40 laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych, a także osiąga najwyższe wyniki w egzaminach zewnętrznych. Szkoła posiada certyfikaty i wyróżnienia, do których należą m.in.:" Szkoła z klasą" "Certyfikat dobrego wychowania", "Bezpieczne gimnazjum" Świetlica szkolna: Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów szkoły podstawowej, szczególnie młodszych, codziennie w godz. 7.00 – 17.00 Dojazd: autobus nr: 103, 139, 144, 159, 173, 194, 208, 501 tramwaj: 4, 8, 50, 72

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-30 13:34:48