Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7

Adres:
30-638 Kraków, ul Czarnogórska 14
(12) 655-35-04
Email:
zsoi7@edukonekt.pl
Dyrektor:
Artur Ławorski
Typ niepełnosprawności:
dzieci z lekkim i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym. Ze względu na bariery architektoniczne szkoła nie może przyjmować dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Opis placówki

Liczebność klas integracyjnych waha się od 15 do 20 uczniów, są one prowadzone przez dwóch nauczycieli - wychowawcę i nauczyciela wspomagającego, przygotowanego do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W każdej klasie jest od trzech do pięciu uczniów z orzeczeniami kwalifikującymi do tej formy kształcenia, wydanymi przez Zespół Orzekający przy Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej. W szkole kładzie się nacisk na przekazywanie wiedzy na niezbędnej do kontynuowania dalszej edukacji, jak i przydatnej w funkcjonowaniu we współczesnym świecie, dlatego język angielski, język francuski, język włoski, język hiszpański, informatyka mają dla nas priorytetowe znaczenie. Ściśle współpracuje z innymi szkołami integracyjnymi w ramach stowarzyszenia M.A.K.A.B.R.A., Uniwersytetem Pedagogicznym, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Krakowską Szkołą Wyższą. Szkoła posiada certyfikaty: Szkoła z klasą, Szkoła Promująca Zdrowie i Bezpieczne Gimnazjum. W roku szkolnym 2010/2011 szkoła planuje utworzenie klasy dla sześciolatków zgodnie z wymaganymi standardami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna Szkoła umożliwia udział w indywidualnych i grupowych zajęciach specjalistycznych. W szkole zatrudnieni są pedagodzy, psycholog, socjoterapeuta, reedukator, rehabilitanci, logopedzi. W celu usprawnienia i korygowania zaburzonych funkcji są prowadzone zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne. W placówce działa dobrze wyposażony, skomputeryzowany gabinet logopedyczny oraz profesjonalna sala do rehabilitacji. Opieka medyczna Szkoła zapewnia opiekę pielęgniarską (gabinet czynny codziennie od 8.00-15.35, a we czwartki od 10.30 –15.35) i stomatologiczną (gabinet czynny w środy od 8.00-12.30). Osiągnięcia uczniów Uczniowie szkoły biorą udział w licznych konkursach, turniejach i olimpiadach w których zajmują miejsca na podium. Otrzymują stypendia artystyczne i sportowe. Szkoła prowadzi specjalny biuletyn opisujący osiągnięcia naszych uczniów, który jest dostępny w bibliotece szkolnej. Świetlica szkolna Świetlica szkolna otwarta jest codziennie w godzinach od 7:00-17:00. Dojazd: autobus nr: 164,174,184,204, tramwaj: 6,7,24,34.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-08-02 10:18:14