Samorządowe Przedszkole Nr 10

Adres:
ul. Strąkowa 7, 30-346 Kraków
(012) 269-31-43
Email:
sekretariat@przedszkole10.krakow.pl
Dyrektor:
Teresa Sternal
Typ niepełnosprawności:
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, z autyzmem, z zespołem Aspargera, z niepełnosprawnością ruchową

Opis placówki

Ogólna charakterystyka Oddział integracyjny przeznaczony jest dla dzieci, których rodzaj i stopień niepełnosprawności pozwala na prawidłowe funkcjonowanie wśród pełnosprawnych rówieśników. Dla stymulacji możliwości i potrzeb dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi zatrudniono nauczyciela wspomagającego. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna Dzieci z naszej placówki otoczone są opieką psychologa, pedagoga i logopedy z Samorządowego Ośrodka Psychologiczno – Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Mazowieckiej 30A. Gabinet logopedyczny czynny jest w każdy wtorek w godzinach: 9.00-13.00 Gabinet psychologiczny czynny jest w każdą środę: 9.00 – 13.00 Gabinet pedagogiczny czynny jest w każdy czwartek: 9.00 - 13.00 Specjaliści służą wsparciem i pomocą rodzicom, którzy przyjmowani są na indywidualne konsultacje. Wszyscy wychowankowie mogą uczęszczać na bezpłatne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej na podstawie zaświadczenia od pediatry o potrzebie korekty. Przedszkole zapewnia opiekę pedagoga specjalnego, pełniącego funkcję nauczyciela wspomagającego w grupie integracyjnej. W ramach godzin pracy aktywnie uczestniczy w zajęciach z całą grupą oraz prowadzi rewalidację indywidualną dla każdego dziecka z orzeczeniem. Na podstawie obserwacji i konsultacji z rodzicami opracowuje dla każdego dziecka z utrudnieniami w rozwoju Indywidualny Plan Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET). Zawarte w IPET ćwiczenia są wykonywane podczas zajęć rewalidacyjnych. Systematyczne konsultacje z rodzicami o postępach dziecka pozytywnie wpływają na jego wszechstronny rozwój. Zajęcia dodatkowe W ramach zajęć dodatkowych w przedszkolu prowadzone są: zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z języka francuskiego,- zajęcia taneczne, zajęcia rytmiczne, szachy. Osiągnięcia wychowanków Chętne dzieci mają możliwość wzięcia udziału w licznych konkursach, rozwijających ich zdolność i zainteresowanie. Od czasu istnienia grupy integracyjnej (wrzesień 2009r.) dzieci wzięły udział w konkursach plastycznych: „Gwiazdka Betlejemska na niebie i stole”, „Zabawka Choinkowa”, w których dostały nagrody i wyróżnienia. W wewnątrz przedszkolnym konkursie fotograficznym dwoje wychowanków z grupy integracyjnej otrzymało wyróżnienie. Dodatkowo dzieci chętnie biorą udział w występach publicznych podczas uroczystości organizowanych w przedszkolu. Dojazd: autobus nr: 114,124,128,194,198 i tramwaj nr: 18,19,22.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-28 11:50:30