Komunikat archiwalny

Konkurs ofert rozstrzygniety

Konkurs ofert rozstrzygniety
Fot. Kraków Bez Barier

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem nr 835/2018 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2018 zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” zadań publicznych zaplanowanych przez Dzielnice Miasta Krakowa do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych”.

Jednocześnie przypominamy, iż:

1.Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.

2.Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem.

4.Upoważnieni przedstawiciele oferentów zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Krakowa w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

5.Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
Podmiot publikujący: Bez barier
Zobacz także