Ulgi i uprawnienia rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Karta parkingowa

Kraków Bez Barier

Kto wydaje

Organem wydającym kartę parkingową jest właściwy przewodniczący Powiatowego/Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w przypadku placówki jest to przewodniczący zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki).

Dla kogo

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej wydawana jest wyłącznie:

 • osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 • osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

(Osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej)

Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym

Od dnia 1 lipca 2014 r. osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego po dniu lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.

Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności, ale wyłącznie od tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności nie jest tożsame z posiadaniem znacznych ograniczeń w możliwości samodzielnego poruszania się.

Wyjątek: Ustawodawca przewidział odstępstwo od powyższej zasady dotyczące osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, które posiadają orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014 r. wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna) i zawierające wskazanie do karty parkingowej. Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się.

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.

Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności i tego, czy osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Wskazanie do karty parkingowej mogą uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem:

 • 04-O (choroby narządu wzroku)
 • 05-R (upośledzenie narządu ruchu)
 • 10-N (choroba neurologiczna)
 • 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia)

Osoby niepełnosprawne przed ukończeniem 16 roku życia

Osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.

W przypadku tych osób wskazanie do karty parkingowej nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności, ale wyłącznie od tego, że dziecko ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, co ustala się uwzględniając m.in. wiek dziecka. Jeżeli zatem to wiek dziecka w chwili orzekania powoduje, że ma ono trudności w poruszaniu się, nie uzyska ono wskazania do karty parkingowej.

Okres ważności karty parkingowej

Karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony.

Karta parkingowa wydawana jest na okres ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż na okres 5 lat. Jeżeli orzeczenie uprawniające do karty parkingowej zostało wydane na czas nieokreślony (bezterminowo) albo na okres dłuższy niż 5 lat, to  karta parkingowa zostanie wydana wyłącznie na okres 5 lat od dnia jej wydania.

Wniosek o wydanie karty parkingowej

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub uprawnionej placówki.

Wniosek składa się do właściwego przewodniczącego Powiatowego/Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w przypadku placówki jest to przewodniczący zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki).

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:

 • osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzic/-e lub ustanowiony przez sąd opiekun/-owie;

 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;

 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd;

 • wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Wniosek powinien być podpisywany przez wnioskodawcę.

W przypadku składania wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, miejsce oznaczone we wniosku jako „wzór podpisu” pozostawia się niewypełnione, a przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

 • jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (wyjątki: osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby);

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;

 • do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.

Braki we wniosku

W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku przewodniczący zespołu wzywa osobę niepełnosprawną lub placówkę, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu na uzupełnienie wniosku wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Odbiór karty parkingowej

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.

Kartę parkingową odbiera:

 • osoba niepełnosprawna osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 • ustanowiony pełnomocnik, po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty;

 • jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów (dla osoby, która nie ukończyła 18. roku życia);

 • jeden z rodziców (dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską);

 • opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd (dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo);

– rodzice, opiekunowie i kuratorzy odbierają kartę po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Osoba odbierająca kartę parkingową potwierdza jej odbiór. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

Odmowa wydania karty parkingowej

W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje w formie pisemnej osobę niepełnosprawną lub placówkę o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem.

Od informacji o odmowie przyznania karty nie przysługuje odwołanie, ponieważ przyznanie karty jest czynnością materialno-techniczną i de facto konsekwencją posiadania orzeczenia wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

Uprawnienia wynikające z posiadania karty parkingowej

Osoba niepełnosprawna mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych. Zasada ta dotyczy również:

 • kierującego pojazdem przewożącego osobę o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się,
 • pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostających pod opieką tych placówek.

Karta parkingowa potwierdza uprawnienia do:

 • korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (tzw. kopert),
 • niestosowania się do następujących znaków drogowych:

B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach

B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych

B-3a zakaz wjazdu autobusów

B-4 zakaz wjazdu motocykli

B-10 zakaz wjazdu motorowerów

B-35 zakaz postoju

B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste

B-38 zakaz postoju w dni parzyste

B-39 strefa ograniczonego postoju

Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

Wszystkie przepisy dotyczące karty parkingowej stosują się także do osób, które posługują się kartą parkingową wydaną poza granicami Polski.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paulina Szewczyk
Podmiot publikujący: Bez barier
Data publikacji: 2020-05-14
Data aktualizacji: 2023-02-13
Powrót