górne tło

Komisje RMK

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=65244&sub=komisja&query=id%3D1189Rada powołuje komisje, które pełnią funkcje pomocnicze. Główne zadania komisji to przede wszystkim:

- doradztwo i inicjowanie działań rady,

- opiniowanie projektów uchwał przygotowywanych przez inne podmioty (inną komisję, Prezydenta Miasta Krakowa, Przewodniczącego RMK, grupę radnych),

- kontrola wykonywania uchwał rady oraz wniosków komisji RMK,

- ocena informacji składanych przez prezydenta miasta, miejskie jednostki organizacyjne, dzielnice miasta oraz współpraca z innymi komisjami.

Funkcje kontrolne pełni Komisja Rewizyjna, która sprawdza działalność prezydenta miasta oraz gminnych jednostek organizacyjnych pod względem legalności, rzetelności i gospodarności. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu miasta i występuje z wnioskiem do rady miasta w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Komisja Rewizyjna wykonuje też inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.

Komisje Rady Miasta Krakowa VII kadencji:

Komisja Główna
Komisja Rewizyjna
Komisja Budżetowa
Komisja Infrastruktury
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Komisja Edukacji
Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków
Komisja Praworządności
Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa
Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza
Komisja Sportu i Kultury Fizycznej
Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych
Komisja Promocji Krakowa i Turystyki
Komisja Dialogu Obywatelskiego
Komisja Dyscyplinarna
Komisja ds. Zbadania Zmian w Związku z Realizacją Organizacji Ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, Projektu Mobilny Kraków oraz Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa (Komisja zakończyła działalność na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa nr CVII/2741/18)

 


Plan posiedzeń komisji

dolne t�o