górne tło

Kraków - Nowa Huta Przyszłości

NHP Logo

„Kraków – Nowa Huta Przyszłości"
Kluczowy w przypadku obszaru objętego projektem „Kraków – Nowa Huta Przyszłości" jest jego poprzemysłowy charakter. Wynikają z tego problemy dotyczące m.in. degradacji terenów, skażenia środowiska, chaosu urbanistycznego, niewystarczających powiązań komunikacyjnych z pozostałymi częściami miasta. W Nowej Hucie trzeba więc wprowadzić zmiany, które będą miały wielopoziomowy charakter.
W pierwszej kolejności należy dokonać restrukturyzacji i rewitalizacji omawianego obszaru. Nieodzowna jest współpraca z kombinatem ArcelorMittal Poland, która pozwoli ograniczyć do minimum skutki negatywnego oddziaływania zakładu przemysłowego na otoczenie.
Projekt strategiczny „Kraków – Nowa Huta Przyszłości" wpłynie na funkcjonowanie całego regionu, będzie również oddziaływał ponadregionalnie.

NHP Wizualizacja

Zamierzenia inwestycyjne
Projekt strategiczny „Kraków – Nowa Huta Przyszłości" zakłada realizację czterech odrębnych zadań inwestycyjnych:

Założenia koncepcyjne projektu opierają się na wzajemnej synergii tych obszarów i zamierzeń inwestycyjnych. Ich tereny połączy Szlak Nowej Huty Przyszłości. Będzie to element spinający poszczególne obszary nie tylko poprzez powiązania przestrzenne, ale również ideowo. Szlak będzie miał charakter ciągu pieszego i rowerowego oraz ścieżki edukacyjnej i promocyjnej poświęconej innowacji, ekologii, historii i kulturze Nowej Huty.

Czym będzie „Kraków – Nowa Huta Przyszłości"?

Potencjał i perspektywy
Realizację projektu "Kraków-Nowa Huta Przyszłości" w znacznym stopniu ułatwiają następujące czynniki:

Efektem realizacji projektu będzie zapewnienie nowych miejsc pracy, a także rozwój małej i średniej przedsiębiorczości.

Koncepcja - dzień
NHP dzien

Koncepcja - noc
NHP Noc

dolne t�o