górne tło

Innowacyjne rozwiązania Miasta Krakowa

SMART ECONOMY

obserwatorium                

Obserwatorium – Miejski System Informacji Przestrzennej

Interaktywne narzędzie umożliwiające sprawdzenie informacji dot. przestrzeni Krakowa takich jak: numery, kształt i powierzchnia działek, uzbrojenie, otoczenie, info. dot. własności, wydanych decyzji architektonicznych w sąsiedztwie, cen transakcyjnych lokali mieszkalnych na danym obszarze

http://obserwatorium.um.krakow.pl

Miejskie aplikacje mobilne

 

 

SMART LIVING

projekt CAS-y          projekt Free WiFi

Centra Aktywności Seniorów (CAS)

Funkcjonowanie CAS wynika z działań Miasta i Rady Krakowskich Seniorów i Krakowskim Centrum Seniora, które przygotowały Program Aktywności i Integracji Społecznej Seniorów przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa na początku 2015 roku.
W programie znalazła się sieć finansowanych przez Miasto Centrów Aktywności Seniora. 
Cała sieć docelowo ma liczyć 54 kluby – po trzy w każdej dzielnicy Krakowa. Poprowadzą je wybrane w otwartym konkursie ofert krakowskie organizacje pozarządowe. Zajęcia będą mogli prowadzić także sami seniorzy na zasadzie wolontariatu.
Obecnie w Krakowie uruchomiono 15 CAS-ów, zleconych do prowadzenia krakowskim organizacjom pozarządowym, które zapraszają seniorów, którzy chcieliby uczyć się nowych rzeczy, podnosić kondycję psychiczną i fizyczną oraz działać na rzecz dobra wspólnego.

Free WiFi for Cracow - Darmowy Miejski Internet

Celem projektu jest stworzenie ogólnomiejskiej sieci darmowego WiFi dla turystów, jak również mieszkańców. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego, usługa uruchomiona została w dniu 27.09.2015 i świadczona będzie do 31.12.2017r.

 

SMART MOBILITY

infoparking2

http://mi.krakow.pl/

 

InfoParking 2.0 – krakowska strefa w komórce

Aplikacja przygotowana przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o.,zawierająca kompendium wiedzy o krakowskiej strefie płatnego parkowania.

Narzędzie pomaga m.in. odnaleźć najbliższy parkometr znajdujący się w miejscu postoju naszego pojazdu. Dzięki mapie strefy płatnego parkowania dowiemy się czy znajdujemy się już na obszarze nią objętym. Lokalizacja GPS, pozwoli zapamiętać położenie zaparkowanego przez nas pojazdu, dzięki czemu później łatwiej go odnajdziemy. W aplikacji są wszelkie przydatne informacje na temat strefy płatnego parkowania: a więc ile kosztuje postój, jakie są metody płatności, kiedy i w jakich godzinach obowiązuje strefa.

 

SMART GOVERNANCE

seup        mjup2

 

Projekt "Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego"

Projekt zakłada opracowanie modelu zarządzania zintegrowanego jednostek samorządu terytorialnego umożliwiającego powiązanie zarządzania strategicznego i operacyjnego z poprawą jakości usług publicznych i oceną jakości życia.

W ramach projektu opracowany zostanie zbiór metod i narzędzi, w tym Katalog wskaźników jakości życia i jakości usług publicznych służących do parametryzacji celów strategii, programów, usług publicznych oraz System STRADOM (STRAtegia Dużego Obszaru Miasta). System zapewni prowadzenie katalogu wskaźników JŻ i JUP, planowanie programów, projektów, zadań budżetowych w powiązaniu  z wieloletnią prognozą finansową i strategią miasta, zarządzanie ryzykiem na poziomie strategicznym i operacyjnym, tworzenie raportów i analiz. 

Projekt: „System Elektronicznych Usług Publicznych”

Projekt wdraża system informatyczny umożliwiający realizacje spraw przez Internet każdemu mieszkańcowi dot. m.in. podatków, pojazdów i kierowców, stanu cywilnego, mieszkalnictwa, wycinki drzew i krzewów oraz elektroniczny obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Krakowa, który usprawni działania oraz ułatwi przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.

Efektem zrealizowanego projektu będzie uruchomionych on-line łącznie: 91 usług publicznych oraz 8 procedur wewnętrznych UMK. Uruchomienie usług nastąpi od 01.01.2017 r.