górne tło

Witaj w Polsce - informator dla cudzoziemców

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa opracowało broszurę „Witaj w Polsce - pakiet powitalny dla cudzoziemców mieszkających w Krakowie”. Dokument w języku angielskim i ukraińskim ma zapewnić cudzoziemcom mieszkającym w naszym mieście dostęp do kompleksowych informacji związanych z ich pobytem w Polsce.

Broszury zostały wydane w wersji elektronicznej oraz papierowej. Zawierają m.in. informacje na temat zasad korzystania ze służby zdrowia i edukacji, możliwości uzyskiwania świadczeń socjalnych i ubezpieczeń, zasad wykonywania pracy, sposobu postępowania w przypadkach pokrzywdzenia przestępstwem oraz wynajmu mieszkań i uzyskiwania prawa jazdy. Znalazły się w nich także przydatne adresy urzędów i organizacji świadczących w Krakowie cudzoziemcom pomoc, w tym bezpłatną pomoc prawną. Broszura dostępna jest w angielskiej i ukraińskiej wersji językowej.

Broszury będą dystrybuowane, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej w krakowskich urzędach, organizacjach i punktach informacyjnych.

Materiały dostępne są w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych ngo.krakow.pl.

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć ma wieloletnie doświadczenie w świadczeniu bezpłatnej pomocy prawnej grupom zagrożonym wykluczeniem i dyskryminacją, przede wszystkim migrantom i uchodźcom.

Kraków ma jeden z największych odsetków cudzoziemskich mieszkańców w Polsce. Zameldowanych jest tu 6730 cudzoziemców, liczba ta nie obejmuje jednak osób przebywających w Krakowie poniżej trzech miesięcy lub niezameldowanych. Ponadto co roku do miasta przyjeżdża ponad 2 mln cudzoziemców. Miasto stanowi zarówno ważny ośrodek uniwersytecki i turystyczny, jak i biznesowy, co sprawia, że przebywają w nim cudzoziemcy o różnym pochodzeniu, wieku, statusie materialnym i sytuacji, w tym osoby narażone na dyskryminację.

Materiały dla cudzoziemców zostały opracowane w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Krakowa na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie: Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym: 1) Program przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii - organizacja wydarzenia nawiązującego do idei Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową; 2) Program przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii – pakiet powitalny dla cudzoziemców.
 

dolne t�o