górne tło

Świat - działania w zakresie ochrony przed PEM

Poszczególne kraje i instytucje na świecie podejmują działania edukacyjne i legislacyjne w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi.

Według  Światowej Organizacji Zdrowia sztuczne pola elektromagnetyczne (PEM, ang. EMF) wszystkich częstotliwości stanowią jeden z najbardziej powszechnych i najszybciej rozwijających się czynników wpływających na środowisko. Wszyscy, w różnym stopniu są obecnie narażeni na oddziaływanie pól elektromagnetycznych, których natężenie będzie wzrastać wraz z postępem technologicznym.

Problem dwukrotnie poruszyły instytucje Unii Europejskiej w 2009 i 2011 roku apelując w Rezolucjach o podjęcie  pilnych działań przez kraje członkowskie.

W Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie obaw dotyczących wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie:

Treść rezolucji

 W Rezolucji z 27 maja 2011 (nr 1815) „Potencjalne niebezpieczeństwa płynące z pól elektromagnetycznych i ich wpływ na środowisko"

Treść rezolucji

Poważnym problemem na świecie stała się rosnąca wykładniczo liczba osób, którzy cierpią z powodu nadwrażliwości na pola elektromagnetyczne (ang. EHS). W Europie szacuje się, że nawet do 10% do 15% populacji jest „elektrowrażliwa"  Osoby dotknięte tym syndromem odczuwają objawy ekspozycji natychmiast lub nawet do kilku godzin po wystawieniu na działanie sztucznych pól elektromagnetycznych. Szwecja m.in. uznała nadwrażliwość na pola elektromagnetyczne za zaburzenie zdrowia oraz stworzyła strefy ochronne dla osób dotkniętych tym schorzeniem.

Problem "nadwrażliwości elektromagnetycznej" poruszyli kolejny w 2012 roku także europejscy parlamentarzyści: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WDECL&reference=P7-DCL-2012-0014&format=PDF&language=PL , gdzie wezwali rządy państw członkowskich do zastosowania obowiązujących przepisów dotyczących promieniowania elektromagnetycznego oraz działania szkodliwych substancji, a także
do ścisłego stosowania zasady ostrożności, przy jednoczesnym podejmowaniu skutecznych środków w zakresie kwestii dotyczących zdrowia i środowiska w celu natychmiastowego zapewnienia ochrony dotkniętym tymi problemami osobom, których liczba wzrasta wykładniczo. Podkreślili, że pacjenci cierpiący na nadwrażliwość elektromagnetyczną narażeni są na promieniowanie elektromagnetyczne,  na które nie mają wpływu.

Informacje na temat działań Unii Europejskiej w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi można znaleźć w języku polskim na stronie Komisji Europejskiej Kliknij tutaj:

http://ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/eu_actions/index_pl.htm

dolne t�o