górne tło

Wspólnie dla dobra historii

Czy ochrona dziedzictwa kulturowego stanie się szansą na wykreowanie nowej atrakcji turystycznej? Co się stanie z Lunetą Warszawską? Komisja Kultury i Ochrony Zabytków wraz z Komisją Promocji i Turystyki zwołali wspólne posiedzenie, by wysłuchać informacji na temat Twierdzy Kraków i jej zabytków.

Twierdza Kraków liczy ok. 100 obiektów, a w Zarządzie Budynków Komunalnych znajduje się  ok. 20 z nich. Obiekty, jak i tereny należą w części do Miasta, w części zaś do Skarbu Państwa, a także właścicieli prywatnych. Zarząd Budynków Komunalnych od lat prowadzi szereg prac remontowych i rewitalizacyjnych w wielu z nich. Do tej pory prace prowadzone były, a niektóre nadal są w Fortach: Borek, Łapianka, Kościuszko, Mogiła, Batowice oraz Swoszowice.

Fort Borek przeszedł już remont, ale wiele prac jest planowanych także na przyszłe lata. Na ten rok zarezerwowano 2 mln zł i dodatkowo przewidziane jest dofinansowanie w kwocie 10 mln zł. Miejsce to jest szczególne, ponieważ niedługo powstanie tam Klub Kultury Kliny oraz Biblioteka Polskiej Piosenki.

W Forcie Łapianka prace trwają od 2009 roku. W przyszłości ma powstać tam Centrum i Muzeum Ruchu Harcerskiego. W tym roku koszty renowacji obiektu wyniosą 1,4 mln. Koszt całej przebudowy to ok. 12 mln zł. Podobnie jest z innymi obiektami.

- Krakowskie Forty i cała infrastruktura Twierdzy Kraków to świetna oferta turystyczna i też pod takim kontem trzeba na nie patrzeć. Proponuję stworzenie kompleksowego programu ratowania tego typu budynków – zaproponował radny Aleksander Miszalski.

Radni pytali także miedzy innymi o przyszłość Fortu Luneta. Jednak otrzymali informacje, że wszelkie działania inwestycyjne w rejonie fortu Luneta muszą być zgodne z zapisami obowiązującego tam planu miejscowego „Żabiniec – Południe”. Projekt zabudowy, a szczególnie proponowana wysokość budynków, wykracza jednak poza ustalenia planu miejscowego. Szczegółowe ustalenia planu ograniczają możliwość powstanie nowej zabudowy w terenie zieleni fortecznej jedynie do wschodniej i północnej części terenu, przy czym dopuszcza się wzniesienie nowych budynków o funkcji mieszkaniowej, usługowej i/lub zamieszkania zbiorowego, pod warunkiem zachowania historycznych profili umocnień ziemnych oraz z utrzymaniem otwarcia widokowego od al. 29 Listopada na fort. Jednocześnie zakazuje się lokalizacji kubatur nadziemnych wzdłuż północnej granicy terenu oznaczonego symbolem ZF (zieleń forteczna) w pasie szerokości 35 m licząc od granicy z torami kolejowymi. W planie miejscowym ustalono również, że powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym, związanym z ww. zabudową, nie może stanowić więcej niż 30% terenu inwestycji, wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zainwestowania nie może przekroczyć 75%, natomiast wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 25% – wylicza Elżbieta Koterba, Zastępca Prezydenta Krakowa.

Zaproponowany przez inwestora projekt zabudowy tego terenu był niezgodny z wytycznymi planu miejscowego i otrzymał negatywną opinię Wojewódzkiej Rady Konserwatorskiej.

dolne t�o