górne tło

Dozymetr PEM

24.02.2017

Dozymetr PEM – indywidualne pomiary pól elektromagnetycznych dla mieszkańców.

Dozymetr PEM – co zmierzymy?

W marcu, miasto Kraków rozpoczyna wypożyczanie mieszkańcom dozymetrów PEM.

Na wyposażeniu Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa są dwa dozymetry rejestrujące indywidulną ekspozycję na pola elektromagnetyczne (PEM) skorelowaną z lokalizacją GPS – model EME Spy 200. Zakres częstotliwości PEM, jaki jest mierzony wynosi od 80 MHz do 6 GHz, gdzie dozymetr wykonuje pomiary 20 najczęściej używanych systemów, w tym: FM, TV3, Tetra, DECT, GSM, UMTS, LTE, Wi-Fi 2G, WiMAX, Wi-Fi 5G (Tabela 1). Dodatkowo dozymetr posiada opcję skorelowania wyników pomiarów PEM na dowolnej mapie cyfrowej z lokalizacją GPS za pośrednictwem łączności Bluetooth  z dedykowanym dozymetrowi telefonem komórkowym.

Dozymetr PEM

Dozymetr, model EME Spy 200

Tabela

Procedura wypożyczenia dozymetru – jak wygląda?

 

Osoba upoważniona do wypożyczenia dozymetru z ramienia Urzędu Miasta Krakowa każdorazowo będzie kontaktować się wcześniej z mieszkańcem zgodnie z listą zapisów dostępną w Wydziale Kształtowania Środowiska UMK, w celu uzgodnienia daty i miejsca wypożyczenia. Głównym miejscem wypożyczania i zwrotu dozymetrów jest Miejskie Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 w Krakowie  (dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach uzgodnienie z mieszkańcem innego miejsca odbioru lub zwrotu dozymetru).

W dniu wypożyczenia, w uzgodnionym miejscu zostaną przedstawione mieszkańcowi warunki wypożyczenia oraz zostaną uzupełnione dane do umowy  (należy okazać  dowód tożsamości: dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport). Razem z mieszkańcem zostaną sprawdzone wszystkie elementy przedmiotu wyposażenia, tj.: dozymetr, telefon komórkowy oraz torba przenośna, która zostanie w obecności mieszkańca zaplombowana.

Po podpisaniu umowy wypożyczenia, zaprogramowany dozymetr zostanie wydany mieszkańcowi na 24h. Po tym czasie, należy go zwrócić zgodnie z określonymi w umowie miejscem i datą.

Do 21 dni od dnia zwrotu dozymetru, zostanie przekazany mieszkańcowi Raport z pomiaru - osobiście w Miejskim Centrum Dialogu, bądź listownie na adres wskazany w umowie.

Raport będzie przedstawiał wyniki pomiarów 20 wybranych częstotliwości (Tabela 1) skorelowane z miejscem, gdzie pomiar został dokonany.

Wyniki pomiarów są wyłącznie dla wiedzy i informacji mieszkańca i nie mogą zostać uznane za akredytowane. Raport może być podstawą do przeprowadzenia dodatkowych, akredytowanych pomiarów PEM przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska za pomocą zestawu selektywnego pomiaru pól elektromagnetycznych, tzw. analizatora widma.  Decyzję o tym podejmuje Wydział Kształtowania Środowiska UMK i zleca je Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Krakowie ze wskazaniem punktów pomiarowych wynikających z Raportu.

 

Warunki wypożyczenia – o czym należy pamiętać?

w szczególności:

 

Zapisy na pomiar dozymetrem PEM – gdzie?

Zainteresowani mieszkańcy mogą zgłosić chęć wypożyczenia dozymetru z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz telefonu kontaktowego:

mailowo całą dobę na adres: ws.umk@um.krakow.pl.

dolne t�o