górne tło

Ekspozymetr PEM

14.02.2018

Ekspozymetr PEM (wcześniej Dozymetr) – indywidualne pomiary pól elektromagnetycznych dla mieszkańców.

Ekspozymetr PEM – co zmierzymy?

 

Na wyposażeniu Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa są dwa ekspozymetry rejestrujące indywidualną ekspozycję na pola elektromagnetyczne (PEM) skorelowaną z lokalizacją GPS – model EME Spy 200. Zakres częstotliwości PEM, jaki jest mierzony wynosi od 80 MHz do 6 GHz, gdzie ekspozymetr wykonuje pomiary 20 najczęściej używanych systemów, w tym: FM, TV3, Tetra, DECT, GSM, UMTS, LTE, Wi-Fi 2G, WiMAX, Wi-Fi 5G (Tabela 1). Dodatkowo ekspozymetr posiada opcję skorelowania wyników pomiarów PEM na dowolnej mapie cyfrowej z lokalizacją GPS za pośrednictwem łączności Bluetooth  z dedykowanym ekspozymetrowi telefonem komórkowym.

Dozymetr PEM

Ekspozymetr, model EME Spy 200

Tabela

Procedura wypożyczenia ekspozymetru – jak wygląda?

 

Osoba upoważniona do wypożyczenia ekspozymetru z ramienia Urzędu Miasta Krakowa każdorazowo będzie kontaktować się wcześniej z mieszkańcem zgodnie z listą zapisów dostępną w Wydziale Kształtowania Środowiska UMK, w celu uzgodnienia daty i miejsca wypożyczenia. Głównym miejscem wypożyczania i zwrotu ekspozymetrów jest Miejskie Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 w Krakowie  (dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach uzgodnienie z mieszkańcem innego miejsca odbioru lub zwrotu ekspozymetru).

W dniu wypożyczenia, w uzgodnionym miejscu zostaną przedstawione mieszkańcowi warunki wypożyczenia oraz zostaną uzupełnione dane do umowy (należy okazać  dowód tożsamości: dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport). Razem z mieszkańcem zostaną sprawdzone wszystkie elementy przedmiotu wyposażenia, tj.: ekspozymetr, telefon komórkowy oraz torba przenośna, która zostanie w obecności mieszkańca zaplombowana.

Po podpisaniu umowy wypożyczenia, zaprogramowany ekspozymetr zostanie wydany mieszkańcowi na 24h. Po tym czasie, należy go zwrócić zgodnie z określonymi w umowie miejscem i datą.

Do 21 dni od dnia zwrotu ekspozymetru, zostanie przekazany mieszkańcowi Raport z pomiaru - osobiście w Miejskim Centrum Dialogu, bądź listownie na adres wskazany w umowie.

Raport będzie przedstawiał wyniki pomiarów 20 wybranych częstotliwości (Tabela 1) skorelowane z miejscem, gdzie pomiar został dokonany.

Wyniki pomiarów są wyłącznie dla wiedzy i informacji mieszkańca i nie mogą zostać uznane za akredytowane. Raport może być podstawą do przeprowadzenia dodatkowych, akredytowanych pomiarów PEM przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska za pomocą zestawu selektywnego pomiaru pól elektromagnetycznych, tzw. analizatora widma.  Decyzję o tym podejmuje Wydział Kształtowania Środowiska UMK i zleca je Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Krakowie ze wskazaniem punktów pomiarowych wynikających z Raportu.

 

Warunki wypożyczenia – o czym należy pamiętać?

w szczególności:

 

Zapisy na pomiar ekspozymetrem PEM – gdzie?

Zainteresowani mieszkańcy mogą zgłosić chęć wypożyczenia ekspozymetru z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz telefonu kontaktowego:

mailowo całą dobę na adres: ws.umk@um.krakow.pl.

dolne t�o