górne tło

Wycinki drzew: przepisy w pigułce

Kiedy zezwolenie na usuwanie drzew jest wymagane? Jakie przepisy regulują wycinkę w lasach? Jak zachować się, gdy drzewo rośnie na granicy dwóch działek? Jak długo trwa okres lęgowy ptaków i jakie niesie konsekwencje dla karczujących drzewa? Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z kompendium informacji o przepisach dotyczących wycinek drzew – przypominamy, że w wielu przypadkach regulacje z 1 stycznia tego roku nie umożliwiają prowadzenia wycinek bez zezwolenia.

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów wciąż jest niezbędne w przypadku:

Przypominamy również, że na terenie Krakowa znajdują się trzy parki krajobrazowe: Bielańsko-Tyniecki, Tenczyński i Dolinki Krakowskie. Na ich obszarze obowiązuje zakaz niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych. W razie wątpliwości czy dane zadrzewienie podlega ochronie, należy się skontaktować z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego o. Kraków, ul. Vetulaniego 1a.

Jeżeli obszar jest gruntem leśnym, zasady wycinki drzew i pozyskania materiału reguluje ustawa z 28 września 1991 o lasach (art. 19 ust.3). Na terenie Krakowa, od stycznia tego roku, zezwoleń na wycinkę na gruntach leśnych (w tym na gruntach osób fizycznych) udziela Zarząd Zieleni Miejskiej.

Należy zachować ostrożność przy wycinaniu drzew rosnących w i przy granicach nieruchomości, oraz na nieruchomościach o nieuregulowanych granicach. Zwolnienie z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na wycięcie drzewa, jest ściśle powiązane z własnością gruntu na którym rośnie. Jeżeli drzewo rośnie więc na fragmencie działki użytkowanym przez osobę fizyczną (np. w obrębie samowolnie wytyczonego ogrodzenia, utrwalonego przez wieloletnie użytkowanie), który nie jest jej własnością, w przypadku jego usunięcia, usuwającemu grozi odpowiedzialność cywilna w stosunku do właściciela terenu oraz administracyjna, jeżeli grunt ten nie jest własnością osoby fizycznej. Przypadki niepokrywania się granic ewidencyjnych działek z przebiegiem trasy ogrodzenia, są najczęstsze dla działek sąsiadujących z drogami. Jeżeli jakakolwiek część pnia (przy gruncie) przechodzi na teren np. gminy, na usunięcie drzewa jest niezbędne zezwolenie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, w stosunku do dziko występujących zwierząt, należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową, wymienionych w załączniku do rozporządzenia, wprowadzone są m.in. zakazy:

Wykaz wspomnianych gatunków chronionych zawiera ponad 700 pozycji (szczegółowy wykaz stanowi załącznik do rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej), znajduje się wśród nich większość ptaków, w tym również uznawane za pospolicie występujące gatunki, takie jak np. wróbel, kos, wrona siwa, kruk, sroka. Usunięcie drzew, będących miejscem ich gniazdowania, jak również odpoczynku, wychowu młodych lub żerowania stanowi naruszenie prawa i jest ścigane przez policję. Usunięcie takich drzew może nastąpić jedynie po uzyskaniu zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a w przypadku miejsc lęgowych, poza okresem lęgowym. Za okres lęgowy większości ptaków przyjmuje się okres od 1 marca do 15 października.

dolne t�o