górne tło

Ruszyła rekrutacja do przedszkoli

Do 8 maja potrwa nabór do przedszkoli samorządowych. W tym czasie rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie swoich pociech. Listy dzieci zakwalifikowanych do placówek zostaną ogłoszone 8 czerwca, a ostateczne listy przyjętych poznamy 23 czerwca. Szczegółowy harmonogram naboru został określony w zarządzeniu prezydenta Krakowa.

Zarządzenie nr 901/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Weszło w życie z dniem podpisania, czyli 12 kwietnia. W załączniku zamieszczono tabelę z terminami postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY REKRUTACJI [PDF]

Od 8 kwietnia obowiązują nowe kryteria naboru do samorządowych przedszkoli. Tego dnia weszła bowiem w życie uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z 15 marca 2017 r., w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Została ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod poz. 2044. Uchwała wprowadza sześć kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, oraz ustala, jakie dokumenty są niezbędne, by kandydat i jego rodzice mogli potwierdzić, że kryteria zostały spełnione.

Dlaczego nowe kryteria?

Utrata mocy dotychczas obowiązującej uchwały nr VI/76/15 Rady Miasta Krakowa z 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów, wynika z wejścia w życie przepisów ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), uchylających wcześniej obowiązujące przepisy.

Ustawa Prawo oświatowe zachowuje dotychczasowe rozwiązania dotyczące kryteriów rekrutacyjnych. W myśl art. 131 ust. 1, do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona jest, jako organ prowadzący, do określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie, tzw. kryteriów gminnych. Mogą mieć one różną wagę. Rada gminy określa też dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia.

Wskazane w uchwale nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z 15 marca 2017 r. kryteria, ponawiają trzy z kryteriów przyjętych uchwałą nr VI/76/15 Rady Miasta Krakowa z 28 stycznia 2015 r., które z kolei powstały w wyniku konsultacji społecznych przeprowadzonych w 2014 r. oraz poprawek Radnych Miasta Krakowa, zgłoszonych w trakcie procedowania uchylonej uchwały, tj. kryterium odległościowe (§ 2 ust. 1 pkt 1), rodzeństwa kontynuującego (§ 2 ust. 1 pkt 2) i żłobkowe (§ 2 ust. 1 pkt 3).

W nowej uchwale uszczegółowiono również zasady przyznawania punktów za:

 

Ponadto doprecyzowano budzące wątpliwości interpretacyjne zapisy dotyczące:

Nowa uchwała uwzględnia uwagi organu nadzoru prawnego sformułowane w wyniku wszczętego postępowania nadzorczego dotyczącego kontroli legalności uchwały nr VI/76/15 Rady Miasta Krakowa z 28 stycznia 2015 r., w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Wojewoda Małopolski pismem z 26 lutego 2015 r. do Rady Miasta Krakowa zakwestionował kryteria:

Wątpliwości organu nadzoru budziło uznanie odprowadzania podatku dochodowego przez rodziców dziecka we właściwej gminie, czyli gminie, w której znajduje się przedszkole i do którego o przyjęcie dziecka ubiegają się jego rodzice (lub też odprowadzanie podatku od tych rodziców przez płatników w takiej gminie), za kryterium rekrutacyjne uwzględniające potrzeby dziecka i jego rodziny. Nadto przypisanie temu kryterium kluczowego znaczenia warunkującego przyznanie dodatkowych punktów rekrutacyjnych do przedszkola.

Powyższe wątpliwości organu nadzoru wynikały z tego, że wówczas ustawa o systemie oświaty, a obecnie ustawa Prawo oświatowe, nakazuje organom gminy przy określaniu kryteriów rekrutacyjnych, aby w pierwszej kolejności kierowały się one potrzebami dziecka i rodziny w taki sposób, by rekrutacja umożliwiała dostęp do przedszkola dziecku, którego rodzice (rodzic) muszą pogodzić obowiązki zawodowe z rodzinnymi. Przy uwzględnieniu zatem ustawowych założeń dotyczących określenia tzw. gminnych kryteriów rekrutacyjnych, jak również mając na uwadze okoliczność, iż kryterium opłacania podatku dochodowego we właściwej gminie uznano w istocie za kryterium decydujące o przyjęciu do samorządowego przedszkola, wątpliwości organu nadzoru budziło wypełnienie przez organ stanowiący gminy celów i założeń ustawodawcy określonych w tych ustawach. Wątpliwości budziło również uznanie konieczności odprowadzania podatku dochodowego we właściwej gminie, a zatem w istocie uznanie potrzeb fiskalnych za rzeczywiste lokalne potrzeby społeczne wpływające na przyznanie dziecku miejsca w publicznym przedszkolu.

W przypadku kryterium „Dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym”, organ nadzoru zauważył, że wskazany zapis w rzeczywistości może ograniczyć prawo dostępu do przedszkola rodzicom dziecka, w których tylko jeden z rodziców pracuje, względnie studiuje w systemie stacjonarnym, a drugi z rodziców nie może np. podjąć pracy zawodowej z uwagi na okoliczność, że nie może dziecku zapewnić alternatywnej opieki.

W tego rodzaju sytuacji, kryteria zamiast umożliwić takim rodzicom skorzystanie z publicznego przedszkola, z założenia stawiały ich w gorszej sytuacji, ograniczając tym osobom prawo do dodatkowych punktów rekrutacyjnych, co w rzeczywistości przełożyć się może na to, że jeden z rodziców nie będzie mógł podjąć studiów stacjonarnych lub podjąć się świadczenia pracy. W konsekwencji rzeczony zapis uchwały może, w ocenie organu nadzoru, jedynie częściowo wypełniać założenia ustawowe, które nakazują, by przy określaniu kryteriów rekrutacyjnych kierować się zapewnieniem „jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi”.

W odniesieniu do kryterium pobytu dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin dziennie, organ nadzoru zauważył, że przedmiotowe kryterium w momencie przeprowadzenia naboru jest w rzeczywistości nieweryfikowalne w kontekście następczych działań i rzeczywistego wymiaru czasu pobytu dziecka w przedszkolu, zwłaszcza w świetle tego, że dokumentem niezbędnym do potwierdzenia tego kryterium wskazywanym przez organ stanowiący gminy jest oświadczenie o planowanym pobycie dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin dziennie.

W ocenie organu nadzoru powyższy zapis oznacza, że w każdym czasie po rekrutacji do momentu przyjęcia do publicznego przedszkola, rodzic może zmienić oświadczenie o „planowanym” pobycie dziecka w tej placówce, co jest, w ocenie organu nadzoru, oczywiste w uwzględnieniu też czasu, jaki ma miejsce pomiędzy naborem a samym rozpoczęciem zajęć w przedszkolu. Co więcej, może nie składać takiego oświadczenia, ale faktycznie ograniczyć czas pobytu dziecka w przedszkolu. Tym samym zapis ten w istocie pozornie spełnia wymogi formalne, niemniej w rzeczywistości może prowadzić do nadużyć w celu uzyskania dodatkowych punktów na potrzeby prowadzonej rekrutacji.

Uwzględnienie powyższych uwag organu nadzoru prawnego pociągnęło za sobą konieczność rezygnacji z wyżej wymienionych kryteriów, zamiast których w nowej uchwale przyjęto następujące kryteria:

dolne t�o