górne tło

Bezpieczniej w Krakowie

Bezpieczeństwo publiczne to bardzo istotna kwestia dla mieszkańców Krakowa. Dlatego też odpowiednie służby robią wszystko, byśmy nie czuli się zagrożeni. Podczas Komisji Praworządności pochylono się nad realizacją Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” za 2016 rok.

W latach 2013 – 2016 liczba przestępstw stwierdzonych zmniejszyła się o 27% czynów, a przestępstw natury kryminalnej o 32%. Wykrywalność ogólna wzrosła w tych latach o 9,6%, a w odniesieniu do przestępstw kryminalnych - o 10%. W roku 2016 na terenie Krakowa zatrzymano na gorącym uczynku łącznie 6 567 sprawców, co daje 739 osób więcej w porównaniu z 2015 r., gdzie dokonano zatrzymania 5 828 sprawców przestępstw, w stosunku do 2014 r. o 1 814 osób więcej i do 2013 r. o 3486 osób więcej. W roku 2016 Policja i Straż Miejska Miasta Krakowa ujawniła łącznie 348 642 wykroczenia, co w stosunku do 2015 r. daje wzrost o 46 121 wykroczeń więcej. Wraz ze wzrostem liczby ujawnionych wykroczeń nastąpił wzrost nakładanych mandatów karnych. W 2016 r. nałożono łącznie 184 631 mandatów karnych, tj. o 34 520 więcej niż w 2015 r. Rok 2016 charakteryzuje się również spadkiem ilości zdarzeń wymagających podjęcia czynności przez służby interwencyjne. O ile w roku 2013 odnotowano ich 97 540 to w 2014 roku było ich 90 897, w roku 2015 ilość ta spadła do 86 658, a w 2016 r. wyniosła 81 914 interwencji. Malejąca ilość interwencji była jednym z czynników wpływających na czas oczekiwania obywateli na podjęcie czynności przez funkcjonariuszy. W roku 2013 średni czas oczekiwania wynosił 16 min. i 12 sek., w 2014 r. - 13 min. 43 sek., w roku 2015 - 13 min. i 27 sek., a w roku 2016 - 12 min. i 03 sek.

Analizując bezpieczeństwo ruchu drogowego na ulicach Krakowa, w kategorii zdarzeń drogowych utrzymuje się stała liczba wypadków jak i kolizji drogowych i zawiera się w przedziale 1065 – 1162 rocznie w odniesieniu do wypadków oraz 8 331 – 8 376 w przypadku kolizji.

W roku 2016 na krakowskich drogach poddano badaniom 683 711 kierujących pod kątem trzeźwości lub prowadzenia pojazdu pod wpływem środka podobnie działającego, tj. o 19 080 skontrolowanych więcej niż w roku poprzedzającym. W wyniku intensyfikacji działań kontrolnych oraz realizacji innych przedsięwzięć prewencyjnych zmierzających do eliminacji z dróg kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu, ubiegły rok był pierwszym, w którym odnotowano spadek liczby nietrzeźwych kierujących.

Bardzo ważne jakie zagrożenia jako najważniejsze wskazują mieszkańcy Krakowa. Wśród wymienianych w 2016 r. zagrożeń mieszkańców na pierwszym miejscu po raz pierwszy pojawił się problem zanieczyszczenia powietrza i ochrony środowiska. Na drugim miejscu mieszkańcy Krakowa wskazali „utrudnienia w ruchu drogowym, korki” (I tura – 34,9% wskazań, II tura – 40,8%), a na trzecim „usprawnienie komunikacji”.

dolne t�o