górne tło

Zakończono I etap konsultacji społecznych ws. Parku Kulturowego Nowa Huta

Pierwszy etap konsultacji społecznych, dotyczących utworzenia Parku Kulturowego Nowa Huta dobiegł końca.

W ramach konsultacji odbyło się spotkanie typu „open space”, 8 spotkań w poszczególnych rejonach obszaru przyszłego Parku oraz 2 spacery badawcze. Rozkolportowano 8000 informatorów konsultacyjnych, 1000 plakatów i 3000 ulotek z informacjami o Parku i konsultacjach.

Do 30 czerwca można było również składać wnioski, zawierające propozycje i postulaty co do przyszłych regulacji obowiązujących w Parku. Wnioski te zostaną przeanalizowane i wraz ze wskazaniami wynikającymi z opracowanego przez ekspertów projektu Planu ochrony Parku, będą wzięte pod uwagę przy formułowaniu treści projektu uchwały o utworzeniu parku kulturowego w Nowej Hucie. Projekt ten zostanie publicznie zaprezentowany i przedyskutowany, czyli zostaną przeprowadzone ponowne konsultacje społeczne.

Planuje się, że wstępny projekt uchwały może być przygotowany w IV kwartale br. Dopiero po wypracowaniu ostatecznego kształtu tego aktu, uchwała zostanie przedstawiona Radzie Miasta Krakowa, która zdecyduje o jej przyjęciu lub odrzuceniu.

dolne t�o