górne tło

Program Niskiej Emisji w ZIT

Radni z Komisji Ekologii spotkali się przed sesją Rady Miasta Krakowa, by zaopiniować drobne zmiany w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. Nowelizacja uchwały jest spowodowana dostosowaniem programu do regulaminu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W związku z tym planowane jest jeszcze w roku bieżącym wykorzystanie środków zewnętrznych ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Propozycje zmian wynikają z konieczności uwzględnienia zasad i wymogów finansowania inwestycji w ramach ZIT, których nie zawiera obowiązujący Program PONE. Inwestycje podlegające dofinansowaniu ze środków unijnych to zmiana sposobu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, a w przypadku braku dostępu do sieci i braku możliwości podłączenia do niej do 1 września 2019 r. na ogrzewanie gazowe lub pompę ciepła. Warunkiem dopuszczającym finansowanie ze środków ZIT RPO WM jest wyrażenie zgody przez beneficjenta Programu – osobę fizyczną (beneficjenta niebędącego przedsiębiorcą) - na wykonanie darmowej oceny energetycznej budynku oraz po zapoznaniu się z jej wynikiem, podjęcie decyzji o zobowiązaniu do wykonania na koszt własny zaleceń w niej zawartych, związanych z termomodernizacją budynku (z wyłączeniem kosztów prac związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, na które udzielana jest dotacja ze środków ZIT i budżetu Miasta) do 31 grudnia 2019 r. Radni jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali druk.

dolne t�o