górne tło

Rybitwy – Golikówka: dziennikarskie qui pro quo – polemika z Gazetą Krakowską

Dzisiejsza Gazeta Krakowska, piórem Bartosza Dybały, podejmuje temat zagospodarowania przestrzennego na terenie Rybitw i Golikówki. Gazeta pobieżnie traktuje otrzymane z Urzędu Miasta Krakowa wyjaśnienia dotyczące dostosowania przeznaczenia gruntów w tej części miasta do zapisów Studium Zagospodarowania Przestrzennego. Skupia się za to na insynuacjach o rzekomych powiązaniach samorządowców i przedsiębiorców, sugeruje i stawia tezę o łamaniu przez Prezydenta Miasta i podległych mu urzędników obowiązującego prawa. A wszystko bez podania dowodów. Krótko: typowa dziennikarska manipulacja.

Po pierwsze, wbrew temu, co można wyczytać w materiale Bartosza Dybały, nowy plan miejscowy dla tego obszaru nie jest sporządzany na wniosek dewelopera. O tym, które z planów wymagają aktualizacji i dostosowania do obowiązującej polityki przestrzennej miasta nie decyduje pojedynczy głos czy wniosek przedsiębiorcy budowlanego. U podstaw takich decyzji, które są podejmowane przez Radę Miasta Krakowa, stoją analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia nowych planów miejscowych.

I tak, z uwagi na wielkość nowo wyznaczonych obszarów do zainwestowania, w pierwszej kolejności przystąpiono do sporządzenia planów dla os. Tonie czy os. Łuczanowice. Kolejnym etapem dostosowania struktury przestrzennej miasta do ustalonych kierunków rozwoju jest zmiana tych planów miejscowych, które straciły swoją aktualność w związku ze zmianą Studium, w taki sposób, aby miasto rozwijało się w sposób zrównoważony.

Warto wiedzieć, że już w ramach przeprowadzonej w 2014 r. oceny aktualności Studium i obowiązujących planów miejscowych, plan miejscowy obszaru „Płaszów-Rybitwy” został wskazany do aktualizacji spośród planów miejscowych o największych rozbieżnościach ustaleń planistycznych z polityką rozwoju Miasta.

Głównym celem podjętych - na wniosek Rady Miasta Krakowa - działań planistycznych dla obszaru „Rybitwy – rejon ulicy Golikówka” jest zmiana ustaleń planistycznych i dostosowanie ich do nowych kierunków rozwoju Miasta Krakowa, wynikających z dokonanej przez Radę Miasta Krakowa w 2014 r. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.

Warto wiedzieć, że w toku sporządzania planu miejscowego ustalone zostaną parametry dla nowej zabudowy oraz zasady obsługi komunikacyjnej obszaru. Zaproponowane rozwiązania planistyczne będą także przedmiotem szerokich konsultacji społecznych, w ramach których zostaną wypracowane docelowe zasady zagospodarowania tego obszaru.

Maciej Grzyb
Dyrektor Biura Prasowego UMK

dolne t�o