górne tło

Wypowiedz się o planie dla Bodzowa

W środę 19 lipca odbędzie się dyskusja publiczna dotycząca rozwiązań przyjętych w wykładanym do publicznego wglądu projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bodzów – rejon ul. Widłakowej”.

Spotkanie dla mieszkańców odbędzie się o 16.30 w sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4. Plan ma uporządkować procesy inwestycyjne na tym terenie. Ma również na celu ochronę terenów posiadających cenne walory przyrodnicze i krajobrazowe. Umożliwi w przyszłości kształtowanie zespołów zabudowy z uwzględnieniem zasad ładu przestrzennego. Zgodnie z założeniem, plan miejscowy ma poprawić funkcjonowanie układu komunikacji lokalnej oraz rozbudowy sieci infrastruktury technicznej, a jego zapisy będą zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami prawa.

Przypominamy, że projekt planu miejscowego będzie wyłożony do publicznego wglądu do 2 sierpnia.

 

dolne t�o