górne tło

List prezydent Elżbiety Koterby do mieszkańców Krakowa

Na stronie internetowej Oddech dla Krakowa została opublikowana petycja Ocalmy korytarz przewietrzania miasta. Poniżej przedstawiamy informację Elżbiety Koterby – Zastępcy Prezydenta ds. Rozwoju Miasta, dotyczącą poruszonych w petycji zagadnień.

Szanowni Mieszkańcy Krakowa

Miasto Kraków w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie. Wzrasta liczba użytkowników miasta  w związku z powstającymi nowymi miejscami pracy. Dla tych nowych potrzeb został dostosowany dokument Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, zmieniony uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r., który wskazał perspektywiczne kierunki rozwoju miasta.

W dokumencie Studium między innymi zostały wyznaczone tereny do zabudowy i zainwestowania, uwzględniające obowiązujące wcześniej w mieście dokumenty planistyczne. Ustalono dla nich kierunki zagospodarowania, uwzględniające występujące na danym obszarze miasta uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe oraz społeczne. Ponadto w Studium wskazano tereny wolne od zabudowy, obejmujące tereny parków miejskich, lasów, tereny rolnicze oraz tereny otwarte, wykorzystywane pod różnorakie formy zieleni. W dokumencie Studium uwzględniono także występujące na obszarze miasta korytarze przewietrzania miasta, które są odpowiedzialne za zapewnienie odpowiednich warunków aerosanitarnych w mieście.

W oparciu o ustalenia Studium, Prezydent Miasta Krakowa sporządza plany miejscowe, które zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym muszą zachować całkowitą zgodność z ustaleniami dokumentu Studium.

W dniu 11 stycznia 2017 r. Rada Miasta Krakowa, na wniosek Prezydenta, podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Podłużnej i Pylnej”. Zgodnie z ustaleniami Studium dla większości tego terenu został określony kierunek zagospodarowania jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN). Stanowi to również kontynuację polityki planistycznej Miasta zawartej m.in. w Studium z 2003 r.

Z uwagi na powyższe okoliczności, ustalenia projektu planu miejscowego będą uwzględniać wytyczne obowiązującego Studium, które wskazują teren ten jako teren przeznaczony do zabudowy i zainwestowania, jak i wyznaczają wymóg zapewnienia odpowiednich warunków aerosanitarnych. W związku z powyższym należy potwierdzić, że ochrona korytarza przewietrzania Miasta, przebiegającego przez Chełm, została zagwarantowana w Studium zostanie również uwzględniona w sporządzanym planie miejscowym. Ze względu na położenie tego obszaru w terenie korytarza przewietrzania Miasta, parametry zabudowy, które zostaną określone w planie miejscowym będą mieściły się w następujących przedziałach: wysokość zabudowy  6,5 – 8 m, minimalny wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego (wolnego od zainwestowania) w wielkości 50-70 %. Ponadto w projekcie planu zostanie zaplanowany układ drogowo-uliczny, którego realizacja zapewni prawidłową obsługę terenu objętego ustaleniami planu miejscowego.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że dla części obszaru objętego procedura sporządzania planu miejscowego, inwestor wystąpił z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę 208 budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Postępowanie jest w toku.

Na potrzeby realizacji tego przedsięwzięcia inwestor uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia z dnia 7 lipca 2016 r. W decyzji tej, w celu ochrony korytarza przewietrzania jako warunek dla inwestycji wpisano:

•      z faktu położenia przedmiotowego terenu w strefie kształtowania systemu przyrodniczego i korytarza przewietrzania miasta oraz z pozostałych uwarunkowań przyrodniczych wynika konieczność ochrony i utrzymania wysokich standardów przyrodniczych tego terenu, w tym 50-70%, powierzchni biologicznie czynnej oraz ograniczenia likwidacji terenów zieleni,

•      należy rozważyć zlokalizowanie w sąsiedztwie lasu, tj. w południowej części przedmiotowego terenu, obszaru do zadrzewienia o charakterze naturalnym, z wykorzystaniem gatunków rodzimych, zgodnych z siedliskiem.

Ponadto w toku postępowania w sprawie wydania ww. decyzji uzyskano opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, którzy wyrazili opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Z opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie wynika, iż teren inwestycji zlokalizowany jest w korytarzu przewietrzania miasta Krakowa, jednak zaproponowana przez inwestora niska zabudowa, dodatkowo dość rozproszona, nie będzie stanowić bariery architektonicznej, zmieniającej przepływ powietrza.

Należy także wskazać, że na potrzeby realizacji ww. przedsięwzięcia, dotyczącego budowy 208 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, inwestor zobowiązał się do dostosowania lokalnego układu drogowo-ulicznego do zwiększonej intensywności ruchu komunikacyjnego wynikającego z powstania nowej zabudowy w tamtym rejonie miasta. Takie działanie inwestora ma zagwarantować, że także po zrealizowaniu inwestycji i przystąpieniu do jej użytkowania, zostanie zachowana płynność w ruchu komunikacyjnym.

Również w toku wydawania decyzji o warunkach zabudowy, pracownicy Urzędu Miasta Krakowa szczególną uwagą przykładają do prawidłowego ustalenia warunków zabudowy, tak aby realizacja zamierzenia inwestycyjnego uwzględniała również ochronę warunków areosanitarnych w mieście i była zgodna z warunkami określonymi w dokumentach planistycznych.

Niezależnie od powyższego informuję, że poprawa jakości powietrza w mieście jest priorytetowym działaniem władz Miasta. Spośród 23 854 urządzeń grzewczych  zinwentaryzowanych do 2015 r, w związku z realizacją Programu Ograniczania Niskiej Emisji, na lata 2018-2019 pozostanie do likwidacji około 8000 palenisk.

Równocześnie sukcesywnie wymieniany jest tabor komunikacji miejskiej na spełniający rygorystyczne normy emisji Euro 6, jak również prowadzone są działania zmierzające do ograniczenia ruchu w ścisłym centrum miasta.

Te wszystkie działania władz miasta związane z poprawą jakości powietrza nie zawężają się jedynie do ograniczenia źródeł niskiej emisji. W bieżącym roku budżetowym zostało przeznaczonych ponad 100 mln złotych na pozyskanie nowych gruntów pod powstanie parków miejskich oraz modernizację istniejących terenów zielonych w mieście. Działania w tym zakresie koordynuje Zarząd Zieleni Miejskiej, o którego kolejnych akcjach mogą Państwo dowiedzieć się na stronach internetowych tej miejskiej jednostki organizacyjnej. I zarówno cyklicznie prowadzone akcje związane z nasadzeniami nowych drzew, jak i faktycznie podejmowane czynności związane np. ze zwiększeniem absorpcji szkodliwych pyłów przez zieleń w mieście, sprawią że z każdym rokiem stan powietrza w naszym mieście będzie się poprawiał.

Jestem pewna, że dotychczas podjęte przez władze miasta działania w zakresie ochrony korytarzy przewietrzania miasta, jak i plany na kolejne lata, przy współpracy samych Krakowian oraz mieszkańców gmin sąsiednich sprawią, że uzyskamy lepszy stan jakości powietrza.

Korzystając z okazji, że tak licznie zwrócili się Państwo z petycją o ochronę krakowskiego powietrza, zwracam się do Państwa, jako do ambasadorów czystego powietrza w Krakowie, którzy mogą dotrzeć z dodatkową informacją do tych mieszkańców, którzy zapewniają sobie ciepłą wodę lub ogrzewanie korzystając z paliw stałych, by przekazali im informację o możliwości skorzystania z miejskich dopłat przy zmianie na ekologiczne źródła ciepła oraz o możliwości pomocy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy zakupie paliwa ekologicznego. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (12) 616 88 48 oraz bezpośrednio w placówkach Urzędu Miasta Krakowa przy Al. Powstania Warszawskiego 10, Os. Zgody 2, ul. Wielickiej 28A.

Elżbieta Koterba
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

dolne t�o