górne tło

Zapoznaj się z założeniami uchwały krajobrazowej

Od 21 sierpnia do 29 września wyłożony jest do publicznego wglądu projekt uchwały krajobrazowej, czyli „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla Miasta Krakowa”.

Warto zaznaczyć, że ustawowa procedura sporządzania uchwały krajobrazowej nie przewidywała możliwości składania wniosków do projektu uchwały, dlatego też zespół sporządzający uchwałę krajobrazową – świadomy ogromnego zainteresowania mieszkańców tematem uporządkowania przestrzeni publicznej – przeprowadził w ramach pozaproceduralnych konsultacji społecznych ankietę internetową, której celem było poznanie poglądów mieszkańców co do przedmiotu i zakresu przyszłych regulacji, a następnie przedstawił koncepcję dokumentu, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty wyrażenia opinii na jej temat.

Projekt uchwały, wyłożony obecnie do publicznego wglądu, został zmieniony w stosunku do zaprezentowanej w 2016 roku koncepcji, tak, aby uwzględnić głos mieszkańców, jak również w efekcie dogłębnej analizy zagadnień prawnych związanych z przedmiotem uchwały oraz opinie i uzgodnienia instytucji określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, m.in. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.


Aby zwięźle przedstawić proponowane rozwiązania, opracowana została broszura informacyjna na temat uchwały krajobrazowej. W czytelny sposób zostały w niej przedstawione podstawowe założenia przyszłych zmian. W celu określenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, wyznaczono trzy strefy. Dodatkowo wyznaczono główne ciągi integracji terenów zieleni, w ramach których obiekty małej architektury powinny tworzyć spójną całość. Obiekty małej architektury powinny powstawać w dostosowaniu do otaczającego je krajobrazu, z zachowaniem ciągłości traktów pieszych i rowerowych, a także powiązań widokowych.

Dla wyznaczonych stref zostały określone formy i rodzaje obiektów małej architektury, dopuszczalne materiały, kolorystyka oraz podstawowe parametry stosowania elementów, z wykluczeniem elementów refleksyjnych i odblaskowych. Uporządkowanie podstawowych elementów wystroju przestrzeni miejskiej przyczyni się do poprawy harmonii wizualnej całego Miasta i poprawi odbiór przestrzeni.

W celu określenia zasad i warunków sytuowania reklam (tablic reklamowych i urządzeń reklamowych), wyznaczono pięć stref krajobrazowych. W uchwale przyjęto regulacje określające gabaryty tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą zostać wykonane te nośniki reklamowe. W każdej ze stref, określono – w formie zakazów, dopuszczeń i nakazów – zasady i warunki sytuowania reklam wolnostojących i reklam na obiektach.

W zakresie reklam wolnostojących pozostawiono możliwość sytuowania tradycyjnych krakowskich „okrąglaków”. Natomiast w strefie obejmującej główne ulice wlotowe, dopuszcza się stosowanie nośników reklamowych, takich jak billboardy i pylony reklamowe.  Dla reklam sytuowanych wzdłuż dróg ustalono m.in. minimalną odległość pomiędzy wolnostojącymi reklamami, a także od krawędzi jezdni i skrzyżowań.

Odrębnie zostały przygotowane zasady sytuowania szyldów w każdej ze stref. Wielkość szyldu, który należy umieścić w obrębie parteru budynku (płasko na ścianie lub na wysięgniku), nie może przekroczyć powierzchni 1 m². W ściśle określonych przypadkach dopuszczono możliwość umieszczenia dodatkowego szyldu. Dodatkowo określono zasady sytuowania reklam, w tym szyldów, na terenach towarzyszących obiektom usług, o min. powierzchni 0,5 ha. Położono szczególny nacisk na uporządkowanie reklam na tych terenach, określając zasady sytuowania reklam wolnostojących, takich jak billboardy, pylony, maszty, chorągwie.

Projekt uchwały rozstrzyga także o możliwości umieszczenia reklam na siatkach zasłaniających rusztowania, jednak nie dłużej niż na okres 1 roku i nie częściej niż co 7 lat. Dwie reklamy będzie można także umieścić w wiatach przystanków komunikacji miejskiej.

W uchwale dopuszczono odtworzenie historycznie istniejących neonów a równocześnie zakazano umieszczania murali reklamowych.

Sytuowanie reklam w przestrzeni publicznej – z wyjątkiem jednego szyldu dla każdego podmiotu – będzie podlegało tzw. opłacie reklamowej, o czym rozstrzygnie Rada Miasta Krakowa w odrębnej uchwale. W projekcie wyznaczono także dwuletni termin dostosowania istniejących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zasad i warunków wynikających z postanowień uchwały.

W ramach przepisów dotyczących ogrodzeń wyznaczono cztery strefy przestrzenne. Zakazuje się grodzenia zabudowy wielorodzinnej, dopuszcza się natomiast grodzenie zabudowy jednorodzinnej i usługowej na ściśle określonych zasadach. Określono wysokość, dopuszczone materiały, zakazano ogrodzeń pełnych. Zalecane stosowanie żywopłotów w terenach mieszkaniowych wielorodzinnych stworzy warunki do zaaranżowania przestrzeni w sposób bardziej przyjazny i estetyczny. Dzięki zmienności roślin w zależności od pory roku, wygląd osiedli stanie się atrakcyjniejszy. Wprowadzenie nowych przepisów prawa lokalnego dla sytuowania ogrodzeń pozwoli na kreowanie otwartych przestrzeni publicznych, dostępnych dla wszystkich w postaci bogatej struktury ulic, placów, parków, wnętrz osiedlowych etc., tworzących ciągi aktywności publicznej.

Więcej informacji o uchwale krajobrazowej TUTAJ. W ramach wyłożenia wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi do projektu w nieprzekraczalnym terminie do 13 października tego roku.

dolne t�o