górne tło

Kraków przygotowany na wielką wodę?

Huragan Irma pokazał jak bardzo niebezpieczna może być przyroda i jak należy uważać na żywioły. Co prawda w Polsce nie występują aż tak ekstremalne zjawiska pogodowe, ale np. problem powodzi dotknął nas już wielokrotnie. Czy Kraków jest odpowiednio zabezpieczony na wypadek nadejścia wielkiej wody? Na to pytanie próbowano odpowiedzieć podczas posiedzenia Komisji Praworządności.

Powódź stanowi szczególnie istotne zagrożenie pośród czynników mających wpływ na bezpieczeństwo na obszarze naszego miasta. Zespół Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa dokonuje okresowych ocen występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa miasta. Dotąd pięciokrotnie dokonano oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego (w latach: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) oraz oceny stanu zabezpieczenia energetycznego Krakowa w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

W dorzeczu górnej Wisły w ostatnich latach straty powodziowe były wielomiliardowe. W związku z tym Rada Ministrów 18 października 2016 r. przyjęła rozporządzenia w sprawie przyjęcia planów gospodarowania wodami i planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Najważniejszymi zadaniami z punktu widzenia ochrony Krakowa przed powodzią przewidzianymi w „Programie ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” były: modernizacja stopni wodnych Kościuszko, Dąbie, Przewóz, budowa Kanału Krakowskiego odciążającego Wisłę w części śródmiejskiej lub wariantowo budowa retencji polderowej powyżej Krakowa, modernizacja obwałowań wiślanych, a także zabezpieczenie przed tzw. powodzią wewnętrzną.

Jednak jak wskazuje Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Bogdan Klimek mimo podjętych wielu działań, przeznaczenia sporych sum na zabezpieczenia, zagrożenie Krakowa klęską powodzi nadal istnieje. W związku z tym, że zagrożenie ze strony Wisły jest największe, a częstotliwość katastrofalnych wezbrań na tej rzece ma charakter cykliczny oraz biorąc pod uwagę wzrastającą częstotliwość występowania deszczy o dużym natężeniu, w najbliższym czasie należy spodziewać się nasilenia tych ekstremalnych zjawisk. Wobec zbyt małej retencyjności zlewni powyżej Krakowa oraz niedostatecznego stanu technicznego obwałowań w mieście pojawienie się groźnego wezbrania na Wiśle należy uznać za prawdopodobne. Należy też uznać za bardzo realne i dotkliwe w skutkach wzrastające zagrożenie od innych cieków oraz systemów kanalizacyjnych. Dyrektor Klimek informował także, że część wałów znajduje się na terenie prywatnym  lub ich sytuacja prawna jest nieuregulowana.

Radny Wojciech Krzysztonek zapytał więc o możliwość wykupu  tych terenów. Dyrektor odpowiedział, że rozważenie takiej możliwości należy do kompetencji władz województwa.

Radni wysłuchali też informacji o siłach przeciwpowodziowych, jakimi dysponuje krakowska Straż Pożarna. W skład Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wchodzi obecnie 9 jednostek ratowniczo-gaśniczych prowadzących bezpośrednie działania ratownicze: 8 mających siedzibę w Krakowie i 1 z siedzibą w Skawinie, w tym Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, os. Zgody 18, zabezpieczająca operacyjnie północno-wschodnią część Krakowa (Nową Hutę). Codziennie w przedstawionych jednostkach ratowniczo-gaśniczych w zmianowym systemie pracy służbę pełni 110 strażaków.

KM PSP w Krakowie dysponuje następującym sprzętem ratowniczym i logistycznym wykorzystywanym przy działaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi: specjalistyczne samochody, agregaty pompowe, rękaw przeciwpowodziowy, agregaty prądotwórcze, sprzęt oświetleniowy i nagłaśniający, łodzie wiosłowe-płaskodenne, motorowe, pontony. Ponadto Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ściśle współpracuje z Miejskim Komitetem Przeciwpowodziowym w Krakowie podczas działań ratowniczych, jak również związanych z usuwaniem skutków powodzi.

dolne t�o