górne tło

Działki w Młynówce Królewskiej należą do miasta - wyrok SN

Sprawa zasiedzenia przez Gminę Miejską Kraków czterech działek o łącznej powierzchni 538 m2 na terenie Młynówki Królewskiej została rozstrzygnięta na korzyść interesu publicznego. Dziś do magistratu wpłynęło postanowienie Sądu Najwyższego oddalające skargę kasacyjną hipotecznych właścicieli działek. Taka decyzja ostatecznie kończy proces o zasiedzenie przez miasto tych terenów.

Przypomnijmy, skarga kasacyjna dotyczyła postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie z 8 sierpnia 2016 r. orzekającego, że Gmina Miejska Kraków nabyła w drodze zasiedzenia działki nr 366/4, 715/5, 366/1 i 715/8 obręb 46 jednostka ewidencyjna Kraków Krowodrza. Warto podkreślić, że wszystkie te działki wchodzą w skład parku Młynówka Królewska.

Park ten został utworzony na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku przez Skarb Państwa – Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Zwierzyniec, po uprzednim zasypaniu cieku wodnego Młynówki Królewskiej. Realizacja robót budowlanych nastąpiła w czynie społecznym w latach 1972-74. Od tego czasu cały obszar jest zarządzany i utrzymywany przez służby miejskie. 

Po przeanalizowaniu sytuacji prawnej tych działek i zgromadzeniu stosownego materiału dowodowego świadczącego o tym, że Skarb Państwa (względnie Gmina Miejska Kraków) nabył z mocy prawa własności wspomniane nieruchomości w drodze zasiedzenia, Skarb Państwa reprezentowany przez prezydenta Krakowa wystąpił do sądu ze stosownym wnioskiem.

Jednak pomimo przedstawionych dowodów, w tym zdjęć lotniczych z lat 70. i zeznań świadków, Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy 26 października 2015 r. oddalił wniosek Skarbu Państwa, nie podzielając jego argumentacji. W tej sytuacji zarówno wnioskodawca – Skarb Państwa, jak również uczestnik – Gmina Miejska Kraków, złożyli apelację od tego postanowienia do Sądu Okręgowego w Krakowie. Apelacja została rozstrzygnięta na korzyść skarżących.

Sąd Okręgowy w Krakowie postanowieniem z 8 sierpnia 2016 r. zmienił wspomniane postanowienie sądu pierwszej instancji i orzekł, że Gmina Miejska Kraków nabyła opisywane nieruchomości w drodze zasiedzenia na własność z dniem 15 września 1990 r. Postanowieniem z 30 czerwca tego roku Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej uczestnika do rozpoznania.

Przejęte nieruchomości to cztery działki leżące obok siebie, o łącznej powierzchni 538 m2 (prawie 5,5 ara), znajdujące się na terenie parku Młynówka Królewska.

Jednocześnie do tej sprawy, Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji prowadziło inne postępowania dotyczące nieruchomości w rejonie parku Młynówka Królewska.

Wprowadzone od 1 stycznia 2016 r. zmiany w przepisach na temat Krajowego Rejestru Sądowego pozwoliły na uregulowanie stanu prawnego wielu niezagospodarowanych nieruchomości pozostałych po spółkach, spółdzielniach, a także innych podmiotach, które figurowały w starych rejestrach handlowych i nie przerejestrowały się do Krajowego Rejestru Sadowego.

Działania Urzędu Miasta Krakowa mają w tym zakresie doprowadzić do odszukania i ustalenia tych działek, które stanowiły niegdyś własność bądź były oddane w użytkowanie wieczyste takim podmiotom, a teraz przeszły na rzecz Skarbu Państwa.

Skutkiem tych działań było między innymi odkrycie, że właściciel nieruchomości, które leżą na terenie Młynówki Królewskiej, faktycznie już nie istnieje. Pozostało zatem zweryfikowanie, czy jest podmiotem, który nie zarejestrował się w KRS, a tym samym nie tylko faktycznie, ale również z mocy prawa przestał istnieć. Przeprowadzone czynności pozwoliły na potwierdzenie przypuszczeń i ostatecznie objęcie tych działek wydaną w lipcu decyzją potwierdzającą ich przejęcie po nieistniejącej Spółdzielni Rzemieślniczej „Technoplastyka”.

To dwie leżące obok siebie działki nr 266 i 267 obr. 3 jedn. ewid. Krowodrza o łącznej powierzchni 693 m2 (prawie 7 arów), znajdujące się przy al. Kijowskiej, które aktualnie bez przeszkód będą mogły zostać zagospodarowane w planie parku Młynówka Królewska.

dolne t�o