górne tło

Jaka koncepcja dla domu kultury na Ruczaju?

Aż 14 wniosków o udział wpłynęło w organizowanym przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej Ośrodka Ruczaj, filii Centrum Kultury Podgórza. Teraz dokumenty zostaną przekazane do Sądu Konkursowego, który dokona ich oceny. Nowy dom kultury ma powstać w rejonie ulic Przyzby i Zalesie, w ramach osiedla budynków gminnych, realizowanych przez ZIM.

Przypomnijmy: celem ogłoszonego przez Miasto konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalnym, eksploatacyjnym i ekonomicznym, koncepcji Ośrodka Ruczaj. Podstawowa funkcja obiektu to  pełnienie roli dzielnicowego domu kultury.

Budynek ma być nowoczesnym programowo i organizacyjnie ośrodkiem animacji lokalnego życia kulturalnego, edukacji artystycznej i kulturalnej oraz promocji kultury. Ośrodek Ruczaj będzie też organizatorem wydarzeń kulturalno-społecznych o zasięgu dzielnicowym i miejskim, prezentujących osiągnięcia osób korzystających z jego oferty, jak również promujących kulturę i sztukę wśród społeczności lokalnej. Działalność kulturalna i edukacyjna Ośrodka Ruczaj będzie wielokierunkowa i dostosowana do różnych grup wiekowych, przede wszystkim prowadzona będzie w nim działalność teatralna, estradowa, taneczna i muzyczna. Nie bez znaczenia będzie również promowanie nauki i technologii, oferując zróżnicowane formy edukacji i wspierania zainteresowań w zakresie technologii informacyjnych, multimediów, "smart city", automatyki, mechatroniki, energetyki i biotechnologii.

Ośrodek Ruczaj ma także być miejscem spotkań i aktywizacji seniorów. W ofercie znajdą się usługi kulturalne, rekreacyjne i edukacyjne dedykowane osobom starszym. Obiekt ma być miejscem przyjaznym osobom niepełnosprawnym w szczególności ruchowo.

Komplementarną funkcją ośrodka będzie pełnienie dzielnicowej placówki integracji i aktywizacji społecznej. W tym zakresie Ośrodek Ruczaj będzie organizatorem wydarzeń kulturalnych, społecznych i edukacyjnych we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, służących integracji społecznej mieszkańców, wzmacniających poczucie tożsamości lokalnej oraz odpowiedzialność za losy społeczności lokalnej.

Ośrodek Ruczaj ma być także lokalnym forum kreowania i wymiany myśli społecznej, miejscem przyjaznym i otwartym dla lokalnych organizacji pozarządowych, które będą mogły korzystać z pomieszczeń budynku.

Obecnie wnioski o udział w konkursie zostaną przekazane do jury konkursowego, powołanego przez Prezydenta Krakowa.

W składzie sądu konkursowego, który dokona oceny formalnej wniosków, zgłoszonych prac konkursowych oraz wybierze najlepsze projekty są:

  1. Przewodniczący - mgr inż. arch. Borys Czarakcziew
  2. Referent - mgr inż. arch. Artur Wiąk
  3. Janina Pokrywa - Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie
  4. mgr inż. arch. Tomasz Bobrowski - Główny Architekt Miasta
  5. Katarzyna Olesiak - Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK
  6. Anna Grabowska - Dyrektor Centrum Kultury Podgórza
  7. Urszula Twardzik - członek Rady Dzielnicy VIII.

Zgodnie z regulaminem konkursowym, decyzję w sprawie wyboru najlepszych koncepcji jury podejmie na początku grudnia.

Warto wiedzieć, że Ośrodek Kultury Ruczaj będzie wchodził w skład osiedla budynków gminnych przy ul. Przyzby, realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie. Niedawno Miasto i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę na dofinansowanie pierwszego etapu inwestycji, w wyniku którego do 2019 roku powstanie pięć bloków i 179 mieszkań. Docelowo, w rejonie ulic Przyzby i Zalesie, Zarząd Inwestycji Miejskich zrealizuje tam kompleks dziesięciu czterokondygnacyjnych domów mieszkalnych, w tym jeden z dwoma lokalami usługowymi: biblioteką publiczną i żłobkiem. Zaprojektowano w nich łącznie 357 mieszkań.

dolne t�o