górne tło

Przelewy burzowe – ochrona mieszkańców Krakowa

Sprawne działanie kanalizacji ogólnospławnej, a przede wszystkim przelewów burzowych, podczas ostatnich ulewnych deszczy zapobiegło zalaniu ściekami domów ponad połowy mieszkańców Krakowa.

Nieodłącznym elementem kanalizacji ogólnospławnej są przelewy burzowe. Ich prawidłowe działanie chroni mieszkańców miasta przed zagrożeniem sanitarnym. W czasie intensywnych opadów deszczu lub roztopów do kanalizacji dostają się olbrzymie ilości wody. Jej nadmiar może powodować wylewanie się ścieków przez włazy kanałowe na ulice, cofanie się ścieków do budynków i ich zalewanie. Taka sytuacja to realne zagrożenie i ryzyko wystąpienia znacznych strat materialnych. Dlatego też tak istotne jest sprawne odprowadzenie nadmiaru wody z terenów zurbanizowanych.

Przelewy burzowe są urządzeniami, które w sposób samoczynny odprowadzają do odbiornika, np. rzeki, nadmiar wody deszczowej, częściowo zmieszanej ze ściekami. Zapewniają tym samym mieszkańcom miasta ochronę przed zalaniem. Szczególnie w przypadkach skrajnych, jak np. nawalne, intensywne opady, jest to sprawa priorytetowa. Takie systemy ochrony stosowane są zarówno w większości dużych miast w Polsce, jak również na świecie.

Krakowska sieć kanalizacji ogólnospławnej obsługuje ponad pół miliona mieszkańców, a jej długość przekracza 700 kilometrów. Skuteczne działanie tej sieci możliwe jest dzięki prawidłowej eksploatacji i stałemu poprawianiu jej sprawności hydraulicznej. Codzienne działania podejmowane przez Wodociągi Krakowskie koncentrują się przede wszystkim na udrażnianiu, czyszczeniu i renowacji kanałów. Dla zobrazowania skali tych prac warto wspomnieć, że każdego miesiąca z kanalizacji ogólnospławnej usuwane jest ok. 1000 ton piasku (czyli ponad 200 samochodów ciężarowych).  

Wodociągi Krakowskie podejmują również długofalowe działania zmierzające do poprawy funkcjonowania sieci i zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych. Obejmują one m.in.: budowę kanałów odciążających i zbiorników retencyjnych, wdrażanie zaawansowanych systemów sterowania siecią czy remonty przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

Przykładem są prowadzone obecnie prace mające na celu poprawę stanu technicznego oraz właściwości hydraulicznych odbiorników wód opadowych i roztopowych ze znacznej części południowego obszaru Krakowa, w tym osiedla Kabel (m.in. kolektora deszczowego Bagry i Rowu Płaszowskiego). Prowadzone są także działania edukacyjne, których celem jest uświadomienie mieszkańcom miasta skutków, jakie niesie za sobą nieprawidłowe korzystanie z urządzeń sanitarnych.   

dolne t�o