górne tło

Prewspółczynnik, opłaty i pomoc na usuwanie skutków nawałnicy

Czym jest prewspółczynnik i na jakich zasadach go rozliczać? Jakie zmiany przyniosą nowe stawki podatku od nieruchomości? A także jakie dotacje miasto przeznaczy dla gmin dotkniętych przez nawałnicę? O tym była mowa na posiedzeniu Komisji Budżetowej.

Radni posiedzenie rozpoczęli od informacji Biura Skarbnika w sprawie prawnej możliwości odliczenia podatku VAT przy zastosowaniu różnych wielkości obliczania prewspółczynnika.

Do końca 2016 roku Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zarejestrowany był jako samodzielny podatnik podatku VAT. Zgodnie z:

Od 1 stycznia 2017 roku Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu stracił status samodzielnego podatnika podatku VAT. Nastąpiła centralizacja rozliczania podatku VAT na poziomie Gminy Miejskiej Kraków. Gmina Miejska Kraków jako osoba prawna jest  podatnikiem podatku VAT. ZIKiT do 31 grudnia 2015 r. dokonywał 100% odliczenia podatku VAT naliczonego od zadania dotyczącego transportu publicznego (w tym m. in. usług przewozowych, wydatków związanych z budową, modernizacją, remontem infrastruktury transportowej torowisk, budową i utrzymaniem wiat przystankowych, itp.). Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzono obowiązek rozliczania podatku VAT naliczonego wg prewspółczynnika. Zasady ustalania preproporcji regulują przepisy art. 86 ust. 2a-2h i 22 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) oraz rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników. Radni dowiedzieli się, iż obecnie prewspółczynnik będzie stosowany do rozliczania przewozów niepłatnych, poboru opłat od  przewoźników zatrzymujących się na przystankach, a także przewozów wewnętrznych.

Ponadto radni opiniowali szereg druków związanych ze zmianami w opłatach: podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości, opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

W oparciu o ustawę z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy posiada kompetencje do ustalania wysokości stawek podatku od nieruchomości, z tym, że podatek nie może przekroczyć stawek określonych corocznie w obwieszczeniu Ministra Finansów. W roku bieżącym, po 2 latach obniżek stawek maksymalnych nastąpił ich wzrost. Inflacja za pierwsze półrocze 2017 wyniosła 1,9%. Stąd niewielkie planowane podwyżki podatku od nieruchomości. Oceniając skutki zmian stawek dla mieszkańców i drobnych przedsiębiorców przeprowadzono symulacje:

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2018 szacuje na poziomie 510,3 mln złotych.

Podobnie jest w przypadku podatku od środków transportowych. Wysokość poszczególnych stawek podatku od środków transportowych zaproponowanych w niniejszej uchwale jest zgodna z założeniami zawartymi w Polityce podatkowej Gminy Miejskiej Kraków na lata 2016-2018. Zgodnie z Polityką wysokość stawek podatku od środków transportowych ma osiągnąć maksymalny dopuszczalny poziom w roku 2018. Jest to więc ostatnia istotna podwyżka stawek. W kolejnych latach stawki będą wzrastać lub maleć o wskaźnik inflacji. Stawki zaokrąglono w dół do wielokrotności 12 zł. Przyjęta zasada jest korzystna dla podatników, gdyż po pierwsze, stawki będą nieco niższe, a po drugie raty wpłacanego podatku będą w pełnych złotych bez konieczności zaokrąglania. Ze szczegółami można zapoznać się pod linkiem.

Radni pozytywnie zaopiniowali udzielenie z budżetu Miasta Krakowa dotacji celowej w kwocie 250 000 zł na rzecz Gminy Dziemiany oraz takiej samej kwoty na rzecz Gminy Sępólno Krajeńskie na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków nawałnic. Nawałnica, która w sierpniu przeszła przez Gminę Dziemiany oraz przez Gminę Sępólno Krajeńskie spowodowała zniszczenia na niespotykaną do tej pory skalę, zarówno w budynkach mieszkalnych jak i inwentarskich, uprawach rolnych, środowisku oraz infrastrukturze drogowej i mieniu komunalnym. Pozrywane zostały linie energetyczne, a część mieszkańców została pozbawiona dostaw wody. Bez pomocy z zewnątrz gminy te z uwagi na ich niewielkie możliwości finansowe nie będą w stanie naprawić powstałych szkód.

dolne t�o