górne tło

Program Kraków dla Rodziny N

Program Kraków dla Rodziny "N" jest elementem polityki społecznej Gminy Miejskiej Kraków. Celem programu, który jest skierowany do rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami lub z osobami dorosłymi, u których niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia, jest wspieranie tego typu rodzin i zwiększanie ich udziału w życiu społecznym poprzez ułatwianie dostępu do dóbr publicznych i usług.

Program pod nazwą Kraków dla Rodziny „N” został wprowadzony w 2017 roku uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXXIII/1763/17 z dnia 31 maja 2017 r., a zmodyfikowany w kolejnym roku uchwałą Rady Miasta Krakowa nr CVIII/2837/18 z dnia 29 sierpnia 2018 roku. Osoby uprawnione mogą przystąpić do programu poprzez złożenie wniosku o wydanie spersonalizowanej karty identyfikacyjnej (Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem, tzw. Karty "N"), na podstawie której mogą korzystać z szeregu uprawnień oferowanych przez miejskich i prywatnych Partnerów programu.

 

Karta "N" upoważnia do:

 

Do wnioskowania o wydanie Karty "N" uprawnieni są (pod warunkiem potwierdzonego wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków):

  1. rodziny z dziećmi do ukończenia 16 r.ż. posiadającymi ważne orzeczenie o niepełnosprawności
  2. rodziny z osobami od 16 do ukończenia 25 r.ż. posiadającymi ważne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (w programie określane jako pełnoletnie dzieci niepełnosprawne)
  3. placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie, w których przebywają dzieci z niepełnosprawnościami lub osoby z niepełnosprawnościami do ukończenia 25 r.ż. posiadające  ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (zgodnie z punktem 1 i 2)
  4. osoby powyżej 25 r.ż posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością powstałą przed 21 r.ż. (w programie określane jako dorosłe dzieci niepełnosprawne), które nie posiadają własnej rodziny (małżonka), wraz z jednym lud dwoma opiekunami faktycznymi

 

Kartę "N" otrzymują (pod warunkiem potwierdzonego wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków):

  1. dzieci z niepełnosprawnościami raz ich rodzeństwo po ukończeniu 4 r.ż.
  2. pełnoletnie osoby z niepełnosprawnościami (zgodnie z pkt. 2 i 3)
  3. rodzeństwo dzieci z niepełnosprawnościami lub pełnoletnich dzieci z niepełnosprawnościami (zgodnie z pkt. 2) w wieku od 18 do 24 r.ż. pod warunkiem kontynuowania nauki
  4. rodzice/opiekunowie prawni dzieci z niepełnosprawnościami, rodzice/opiekunowie prawni osób z niepełnosprawnościami do ukończenia 25 r.ż. (zgodnie z pkt. 2), opiekunowie faktyczni dorosłych osób z niepełnosprawnościami (zgodnie z punktem 3)
  5. umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dzieci z niepełnosprawnościami lub osoby z niepełnosprawnościami pomiędzy 16 a 25 r.ż., posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (zgodnie z pkt. 1 i 2) oraz opiekunowie tych placówek

 

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem jest wydawana i przedłużana bezpłatnie po weryfikacji  kompletnego wniosku na okres obowiązywania posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na okres 5 lat.

 

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków

tel.: 12 616 52 93 lub 12 616 50 76

e-mail: RodzinaN@um.krakow.pl

 

PDFREGULAMIN WYDAWANIA/PRZEDŁUŻANIA KARTY "N"

PDFWNIOSEK O WYDANIE/PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KARTY "N"

PDFWNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU KARTY "N"

PDFUCHWAŁA NR LXXIII/1763/17

PDFUCHWAŁA NR CVIII/2837/18