górne tło

W 2018 roku opłaty za wodę i ścieki bez zmian

Łączna cena za 1 m³ dostarczanej wody oraz za 1 m³ odebranych ścieków dla wszystkich odbiorców w Krakowie w 2018 roku wyniesie 10,15 zł. – Tym samym poziom opłat z 2017 roku zostanie utrzymany – poinformował Paweł Senderek, wiceprezes zarządu Wodociągów Krakowskich SA.

Utrzymanie stawek opłat na dotychczasowym poziomie było możliwe dzięki realizacji szerokiego programu inwestycyjnego z udziałem środków UE. Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania umożliwiło zachowanie poziomu nakładów inwestycyjnych wcześniej zaplanowanych, mimo braku wzrostu taryf w 2017 roku.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2018 rok została skalkulowana przy założeniu zapewnienia wszystkim odbiorcom wysokiej jakości usług świadczonych przez MPWiK SA tj. ciągłej dostawy wody o jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej oraz odprowadzania i skutecznego oczyszczania ścieków.

Wzrost budżetów domowych (według danych GUS o 120 zł w 2017 roku) przy jednoczesnym „zamrożeniu” taryfy za dostarczanie wody i odbiór ścieków powoduje odczuwalne, mniejsze obciążenie budżetów krakowian. To kwestia bardzo istotna, bo ponad 70 proc. odbiorów wody to gospodarstwa domowe, 9 proc. wody dostarczane jest do gmin ościennych, a niemal 19 proc. wykorzystuje branża usługowa.

 

Utrzymanie obecnie obowiązujących stawek jest możliwe m.in. dzięki:

Warto zaznaczyć, że średnia cena za wodę i ścieki w dziesięciu największych polskich miastach kształtuje się na poziomie 10,74 złotych, czyli o 59 groszy wyżej niż w Krakowie. W rankingu wysokości taryf 10 największych polskich miast, Kraków plasuje się na 8. pozycji.

Co ważne, w latach 2000-2017 Wodociągi Miasta Krakowa wydatkowały na inwestycje ponad 2 mld zł,  a łączne z kosztami remontów nakłady inwestycyjne przekroczyły 3 mld zł. Dzięki tak szeroko zakrojonej strategii inwestycyjnej, Wodociągi Miasta Krakowa nowego wieku, to: ponad 2 tys. km sieci wodociągowej, niemal 1,9 tys. km sieci kanalizacyjnej, 4 nowoczesne Zakłady Uzdatniania Wody, 2 oczyszczalnie ścieków spełniające wszelkie normy krajowe i europejskie, 47 zbiorników wodociągowych, Stacja Termicznej Utylizacji Osadów, dziesiątki hydroforni i przepompowni, akredytowane Centralne Laboratorium. Tak rozbudowana infrastruktura gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność dostaw najwyższej jakości wody oraz skuteczny odbiór i oczyszczanie ścieków.

dolne t�o