górne tło

Nowe studium zagospodarowania przestrzennego - złóż wniosek

Do 31 sierpnia można składać wnioski do "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego".

Studium to podstawowy dokument planistyczny miasta. Ostatnia zmiana studium została uchwalona w 2014 roku. Zdaniem władz miasta nowy dokument powinien w szerszym zakresie uwzględniać metropolitalny kontekst i wyznaczać nowe kierunki rozwoju. Celem studium ma być przede wszystkim podniesienie jakości życia mieszkańców.

24 stycznia, podczas sesji Rady Miasta Krakowa radni zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia nowego "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego".

Wnioski w tej sprawie należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia - własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić:

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.bip.krakow.pl.

dolne t�o