górne tło

Likwidacja szkoły specjalnej

Likwidacja Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 13 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Edukacji. Powodem takiej decyzji jest obecność dwóch placówek tego typu Krakowie i brak potrzeby utrzymania jednakowych placówek edukacyjnych.

W Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie (ul. Górka Narodowa 116) funkcjonują dwie placówki:

Zgodnie z zapisem w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. istnieje możliwość funkcjonowania tylko jednej szkoły tego samego typu, w której tworzy się odrębne oddziały dla uczniów niedostosowanych społecznie albo zagrożonych niedostosowaniem społecznym w przypadku połączenia młodzieżowego ośrodka wychowawczego i młodzieżowego ośrodka socjoterapii w zespół placówek. Zgodnie z Prawem oświatowym szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Według danych z Systemu Informacji Oświatowej na 30 września 2017 r., do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 13 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 uczęszczało 27 uczniów w 4 oddziałach. Uczniowie likwidowanej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 13 od 1 września 2018 r. będą mieli zapewnioną możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 59 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym wchodzącej w skład tego samego Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie w dotychczasowej lokalizacji. W szkole zostaną utworzone oddzielne oddziały dla wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego i młodzieżowego ośrodka socjoterapii.

Ponadto radni pozytywnie zaopiniowali Miejski Program Rewitalizacji Krakowa oraz wyznaczyli przedstawicieli Rady Miasta Krakowa, którzy będą brać udział w pracach komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych oraz specjalnych.