górne tło

Sprostowanie do artykułu „Gdy zainteresowaliśmy się sprawą rodziny mieszkającej przy ulicy Rajskiej, okazało się, że jest szansa, by otrzymała pomoc”

Nieprawdą jest, że „Gdy zainteresowaliśmy się sprawą rodziny mieszkającej przy ulicy Rajskiej, okazało się, że jest szansa, by otrzymała pomoc”.

Prawdą jest, że zapytanie prasowe ws. sytuacji mieszkaniowej Pani Sarama było bez wpływu na działania podejmowane w przedmiocie realizacji wyroku eksmisyjnego.

Wyrok orzekający eksmisję Państwa Sarama został złożony do realizacji 12 lutego 2014 roku. Zgodnie z § 7 ust. 1 uchwały Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z 8 lipca 2015 roku z późn. zm. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń realizacja wyroków eksmisyjnych następuje przy zastosowaniu zasad racjonalnego gospodarowania zasobem i powierzonymi środkami finansowymi, z uwzględnieniem kolejności dostarczenia odpisu prawomocnego wyroku.

Pani Urszula Sarama 4 grudnia 2017 roku przedłożyła do akt sprawy orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności z 22 listopada 2017 r. W dniu 28 grudnia 2017 r. odbyła się wizja lokalowa mająca na celu weryfikację warunków lokalowych oraz ustalenie ilości osób faktycznie zamieszkujących w lokalu przy ul. Rajskiej 4.

Przeprowadzenie powyższych czynności, w tym potwierdzenie zmiany ilości osób oczekujących na lokal socjalny oraz przedłożenie dodatkowych dokumentów potwierdzających aktualny stan zdrowia osób uprawnionych, umożliwiło rozpoczęcie procedury związanej z objęciem Państwa Sarama zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa wyrażającym zgodę na wcześniejszą realizację wyroku oraz typowaniem stosownego lokalu.

dolne t�o