górne tło

Program „Dobry start” w Krakowie: 14 459 złożonych wniosków

14 459 wniosków o świadczenie „Dobry start” zostało już złożonych drogą elektroniczną od początku lipca w Krakowie. Szacuje się, że mieszkańcy złożą o świadczenie około 60 000 wniosków. To stanowi 1/4 złożonych wniosków. Celem programu jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019. Wsparcie to polegać będzie na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę. Należy we wniosku podać informację o szkole, do której będzie uczęszczać dziecko od 1 września br.

Na dzień 9 lipca na godz. 13.30 złożono 6 344 wniosków o świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” oraz 14 459 wniosków o świadczenie „Dobry start”.

Do 9 lipca do godz. 13.30 wydano 4 422 decyzji ustalających prawo do świadczenia wychowawczego, wezwano 99 wnioskodawców o uzupełnienie złożonych wniosków, natomiast w 8 przypadkach toczy się postępowanie w sprawie ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Tym, którzy podali numer telefonu we wniosku, pracownicy Wydziału Spraw Społecznych wysyłają sms-ami informację o stanie ich sprawy.

Przypomnijmy: Wniosek o przyznanie świadczenia „Dobry start” można składać:

Szczegółowy wykaz punktów przyjęcia wniosków zostanie udostępniony na stronie www.sprawyspoleczne.krakow.pl. Pisemne wnioski będzie można przesyłać również listownie na adres: Urząd Miasta Krakowa Wydział Spraw Społecznych ul. Stachowicza 18 30-103 Kraków.

WAŻNE! Wnioski złożone w formie papierowej nie będą przyjmowane przed 1 sierpnia 2018 r.

W przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w lipcu i sierpniu 2018 roku – wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej do 30 września 2018 r.

W przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w okresie od września do listopada 2018 r. – wypłata świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Powyższe terminy dotyczą prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku, Urząd wezwie wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku. Wezwanie wydłuża termin rozpatrzenia sprawy.

Wniosek o świadczenie dobry start może złożyć:

lub

Świadczenie „Dobry start” przysługuje do ukończenia:

Przyznanie świadczenia „Dobry start” nie wymaga wydania decyzji. Informację o przyznaniu świadczenia mieszkańcy otrzymają w wiadomości e-mail (o ile we wniosku zostanie wskazany adres poczty elektronicznej) lub w Urzędzie.

Drogą listową będą przesłane jedynie wezwanie o uzupełnienie braków we wniosku, decyzja o odmowie przyznania świadczenia „Dobry start” i rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.bip.krakow.pl.

Jednocześnie zachęcamy do odwiedzania strony Wydziału Spraw Społecznych www.sprawyspoleczne.krakow.pl, gdzie znajdują się bieżące informacje na temat przyjmowania i wypłacania wszystkich świadczeń.

dolne t�o