górne tło

Ograniczenie w nocnej sprzedaży alkoholu na Starym Mieście

12 września Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia ograniczeń na terenie Dzielnicy I Stare Miasto w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Zakaz będzie obowiązywać od 26 grudnia br.

Na podstawie uchwały nr CIX/2895/18 (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2018 r., poz. 6376) na terenie Dzielnicy I Stare Miasto wprowadza się zakaz sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży (tj. w placówkach handlowych) w godzinach od 22.00 do 6.00. Zakaz będzie obowiązywać od dnia 26 grudnia 2018 r. Ograniczenie dotyczy wszystkich sklepów na terenie Dzielnicy I, niezależnie od rodzaju sklepu i jego asortymentu.

Naruszenie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu podlega przepisom karnym ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i stanowi przestępstwo, zagrożone karą grzywny (art. 43 ust. 1 i 4 ustawy). O wysokości grzywny decyduje sąd. Sąd może ponadto orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, może także orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych (art. 43 ust. 3 ustawy).

Ponadto złamanie zakazu będzie skutkować obligatoryjnym cofnięciem wydanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o  ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie trzech lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu (art.18 ust. 10 i 11 ustawy).

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 604-606, tel. 12 616 93 04, 12 616 93 06.

dolne t�o