górne tło

Obradowali ostatni raz

Ostatnia w VII kadencji sesja RMK trwała 7 godzin. Radni podjęli 63 uchwały. Jeden projekt uchwały został przez radnych odrzucony, a jeden wycofany ze spraw w toku.

Radni podjęli dwie uchwały kierunkowe do Prezydenta. Pierwsza z nich dotyczy realizacji zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Kraków terenów pod ogólnodostępną zieleń miejską. Drugi projekt uchwały kierunkowej mówi o utworzeniu „Muzeum-Miejsca Pamięci KL Płaszów”. Natomiast jeden projekt uchwały kierunkowej do Prezydenta został przez radnych odrzucony – chodzi o ustalenie kierunków działania dla Prezydenta w sprawie pozyskania na rzecz Gminy Miejskiej Kraków terenu Parku Jalu Kurka poprzez dokonanie wywłaszczenia za odszkodowaniem.

Radni przyjęli też: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019-2023”, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 oraz projekt uchwały w sprawie realizacji Planu Ograniczenia Skutków Powodzi oraz Odwodnienia Miasta Krakowa.

Na ostatniej w tej kadencji sesji podjęta też została uchwała w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

Radni podjęli też uchwałę w sprawie wysokości i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2019.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego – został wycofany ze spraw w toku.

Pierwsza sesja VIII kadencji Rady Miasta Krakowa, podczas której zaprzysiężeni zostaną radni odbędzie się 21 listopada, w środę o godz. 12:00 w Sali Obrad RMK przy Placu Wszystkich Świętych 3-4.

Podsumowanie obrad

dolne t�o