górne tło

Ostatnia szansa na uwagi do planu „Olsza”

15 stycznia mija termin składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Olsza”.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustali zasady zagospodarowania przestrzennego na całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno–przestrzenną. Dokument uwzględni relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru i powiązania z układem komunikacyjnym miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Uwagi, własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, należy składać:

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Olsza

dolne t�o