górne tło

Co to jest przedsiębiorstwo społeczne?

Definicji jest sporo, można tutaj spróbować określić przedsiębiorstwa społeczne jako instytucje, w których zysk (jeśli się pojawia) jest przeznaczany na realizację założonych wcześniej celów społecznych. Celem nie jest maksymalizacja zysku czy zwiększenie dochodu udziałowców, ale przede wszystkim na przykład zatrudnienie bezrobotnych, ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym, zorganizowanie pracy dla osób niepełnosprawnych czy dostarczanie usług publicznych, których brakuje na rynku itd.

Urząd Miasta Krakowa w ramach partnerskiej umowy z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych opracował w 2013 r. „Program Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014–2018”. Dokument zakładał rozwiązania ułatwiające rozwój działalności krakowskich podmiotów ekonomii społecznej oraz umocnienie współpracy z samorządem. Prace nad dokumentem trwały od października 2012 r. do czerwca 2013 r. W jego opracowanie aktywnie włączyli się przedstawiciele organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych oraz Urzędu i jego jednostek organizacyjnych, jak również przedsiębiorcy i pracownicy naukowi. W bieżącym roku możemy się spodziewać raportu z działań, które były zaplanowane w dokumencie.

W październiku ubiegłego roku już po raz 11. odbyły się Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej. Jest to dowód na to, że wciąż się mówi o idei, szuka sposobów na innowacyjne mechanizmy finansowe.

W Polsce odbywają się konkursy na najprężniej działające przedsiębiorstwa funkcjonujące w tym systemie. Do ogólnopolskich należy Konkurs „Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia”. W 2018 r. na liście laureatów znalazła się firma krakowska: „Fundacja Mamo Pracuj”, która uruchomiła i od blisko siedmiu lat prowadzi ogólnopolski portal www.mamopracuj.pl. Celem pomysłodawczyń portalu miało być stworzenia miejsca dostępnego dla wszystkich kobiet, które chcą łączyć życie rodzinne z pracą. Portal jest nie tylko źródłem przydatnych informacji, ale też narzędziem budowania wspierającej się społeczności.

W zeszłym roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie po raz siódmy przyznał nagrody dla Małopolskich Liderów Przedsiębiorczości Społecznej. Wśród laureatów z Krakowa należy wymienić działającą od 2014 r. Spółdzielnię Socjalną „Równość”, która zatrudnia ponad 20 osób niepełnosprawnych. Na terenie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II prowadzi kawiarnię i bufet, organizuje również praktyki dla studentów tej uczelni, kształcących się w zakresie kierunków społecznych. Nagrodę i wyróżnienie od publiczności otrzymała Spółdzielnia Socjalna „Kobierzyn”. Przedmiotem jej działalności jest utrzymanie porządku w budynkach mieszkalnych oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Klientom oferuje kompleksowe usługi, tj. utrzymanie porządku wewnątrz budynków i wokół nich wraz z usługą konserwacji terenów zielonych. Spółdzielnia została stworzona z myślą o ludziach chorych psychicznie. W czerwcu zeszłego roku na Rynku w Krakowie odbyły się przy okazji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” kolejne Targi Ekonomii Społecznej.

W związku z przedsiębiorczością społeczną dzieje się, jak widać, wiele. Osoby zainteresowane usługami oferowanymi przez spółdzielnie społeczne, jak i te, które chciałaby podjąć pracę, czy też stworzyć tego typu przedsiębiorstwo, zapraszam na stronę www.es.malopolska.pl. Tam można dowiedzieć się o najnowszych propozycjach, o firmach już istniejących, o potrzebach rynku, o sposobach założenia nowej spółdzielni, a nawet i tego, w jaki sposób można sponsorować przedsiębiorstwo.

Małgorzata Jantos, Przewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony Zabytków

dwutygodnik