górne tło

Kształtować postawę współodpowiedzialności

O trybie konsultacji społecznych przeprowadzanych przez Miasto rozmawiali radni podczas posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Jak mówił zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Mateusz Płoskonka, w ostatnim czasie toczyły się rozmowy dotyczące formalno-prawnego połączenia konsultacji. Pierwszy akt prawa miejscowego mówił pośrednio o konsultacjach z mieszkańcami, drugi dokument z 2011 roku to dokument o konsultacjach i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na podstawie tych dwóch dokumentów powstała uchwała, która definiuje i konkretyzuje tryb prowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Konsultacje są formą dialogu mieszkańców i NGO z władzami Miasta, wpływają na zaangażowanie mieszkańców w jego rozwój, kształtują wśród mieszkańców postawę współodpowiedzialności za podejmowane decyzje, budują współpracę międzysektorową pomiędzy NGO a Miastem oraz zapewniają mieszkańcom uczestnictwo w procesie podejmowania rozstrzygnięć bezpośrednio wpływających na sposób i jakość ich życia. Celem konsultacji społecznych jest polepszanie jakości współpracy mieszkańców oraz NGO z władzami Miasta. Ważne jest również informowanie na wczesnym etapie prac o planowanych przedsięwzięciach i ich efektach oraz zbieranie opinii i propozycji do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących tych przedsięwzięć, wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwijanie idei społeczeństwa obywatelskiego.

Wedle zapisów tej uchwały wniosek o konsultacje mogą zgłaszać też mieszkańcy – w liczbie 300 osób, organizacje pozarządowe czy  rady dzielnic, Młodzieżowa Rada Krakowa, komisja dialogu obywatelskiego i inne.

Konsultacje przeprowadza Prezydent Miasta Krakowa. Ogłoszenie o konsultacjach powinno zawierać w szczególności:  przedmiot, cel oraz zasięg konsultacji, a także czas ich trwania. Wraz z publikacją informacji o uruchomieniu konsultacji i trybie podawane są do publicznej wiadomości wszystkie niezbędne materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konsultacji. Minimalny czas trwania konsultacji to 21 dni. Konsultacje powinny kończyć się w dzień roboczy w którym zapewnione jest funkcjonowanie UMK w stałych godzinach i obsadzie.

Jak mówił dyrektor Mateusz Płoskonka, taki model prowadzenia konsultacji społecznych jest elementem budowy systemu zarządzania partycypacyjnego w Gminie Miejskiej Kraków. Jak dodał, celem jest stworzenie czytelnych zasad, na jakich będą konsultowane z mieszkańcami i NGO najważniejsze decyzje dotyczące ich życia.