górne tło

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych

 

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego elementach zewnętrznych, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub zmniejszają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

 

Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ma na celu umożliwienie jej, lub w znacznym stopniu ułatwienie, wykonywania podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

 

O dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, mająca trudności w poruszaniu się, jeżeli jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, albo posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje na wykonanie robót we wnioskowanym zakresie.

 

Dla niepełnosprawnych mieszkańców Krakowa wnioski o dofinansowanie ze środków

PFRON likwidacji barier architektonicznych realizuje:


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Dział Rehabilitacji
ul. Józefińska 14
30-529 Kraków
parter, pok. 010

tel. 012 616 54 08

 

Kolejność postępowania

 

Z Działu Rehabilitacji pobieramy do wypełnienia druk Wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Druk wraz z obowiązującą procedurą, dostępny jest również na stronie internetowej www.mops.krakow.pl.

Wniosek o dofinansowanie składamy w Dziale Rehabilitacji wraz z następującymi załącznikami:

 1. Wniosek o dofinansowanie (formularz wniosku stanowi załącznik do procedury MOPS- 37).
 2. Kopia orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu) Wnioskodawcy w zakresie dysfunkcji narządu ruchu (należy przez to rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności). W przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dotyczącego niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń o charakterze neurologicznym – symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych – symbol orzeczenia: 12-C oraz z dysfunkcją wzroku – symbol orzeczenia: 04-O, wnioski mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że Wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu. W przypadku orzeczeń wydanych przez inny organ (np. ZUS), zaświadczenie lekarskie winno być wystawione przez lekarza specjalistę (ortopedę, reumatologa, neurologa, chirurga) potwierdzającego schorzenia powodujące utrudnienia w poruszaniu się.
 3. Aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności, której wniosek dotyczy wystawione czytelnie i w języku polskim, zawierające informację o rodzaju posiadanych schorzeń utrudniających poruszanie się zgodnie z załącznikiem nr 1 do wniosku (o którym mowa w pkt. 1) z uwzględnieniem pkt. 2.
 4. Kopie orzeczeń o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą.
 5. Kopie (oryginał do wglądu) aktualnych dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych: akt notarialny lub umowa najmu na czas nieokreślony.
 6. Kopia (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego stałe zameldowanie w miejscu realizacji przedsięwzięcia.
 7. Pisemna zgoda właściciela/właścicieli budynku/lokalu na wykonanie robót we wnioskowanym zakresie (ze szczególnym uwzględnieniem wyrażenia zgody na wolną przestrzeń kąpielową z odpływem liniowym oraz wspornikiem kotary z kotarą).
 8. Szkic pomieszczeń, których dotyczy likwidacja barier architektonicznych (z podaniem ich wymiarów, obecnego i projektowanego układu funkcjonalnego).
 9. Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.

 

ZASADY DOFINANSOWANIA

 

 1. O dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli:
 1. Wysokość dofinansowania ustala się na poziomie do 95% zakwalifikowanych prac.
 2. Wysokość dofinansowania nie może przekraczać kwoty całkowicie zakwalifikowanych      prac.

 

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW.

 

 1. Pracownik merytoryczny prowadzący sprawę dokonuje weryfikacji wniosku pod kątem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków/uchybień w złożonym wniosku, w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku informuje pisemnie Wnioskodawcę o stwierdzonych brakach/uchybieniach i wzywa do ich usunięcia. Nie usunięcie stwierdzonych braków w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 2. Po zakwalifikowaniu wniosku pod względem formalnym pracownicy MOPS:
 1. Na podstawie złożonego wniosku oraz protokołu z wizji lokalnej pracownik merytoryczny opracowuje kalkulację kosztorysową sporządzoną przez Inspektora Nadzoru Budowlanego zgodnie z katalogiem nakładów rzeczowych, kwalifikuje zakres prac objętych dofinansowaniem w zakresie, o którym mowa w pkt. 3 z wyłączeniem ppkt. a, b, d w części dotyczącej okna oraz ppkt. e. W pozostałych przypadkach (dotyczy ppkt. a, b, d w części dotyczącej okna oraz ppkt. e) Wnioskodawca  przedstawia fakturę proforma lub kosztorys ofertowy opracowany zgodnie z Katalogiem Nakładów Rzeczowych (KRN), który zostanie zweryfikowany przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 2. Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o zakwalifikowanym zakresie rzeczowym prac i wysokości dofinansowania. Wnioskodawca zostanie zobowiązany do udzielenia pisemnej informacji w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma, między innymi w zakresie:
 1. Po dostarczeniu ww. dokumentów i ich weryfikacji następuje podpisanie umowy na dofinansowanie prac.
 2. Przekazanie dofinansowania następuje po wykonaniu prac i przeprowadzeniu kontroli przez pracowników MOPS oraz dostarczeniu przez Wnioskodawcę:
 1. MOPS nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę robót. W szczególności z tytułu ich wad i za powstałe w związku z tym szkody, opóźnienia oraz wykonanie prac niezgodnie z wymogami określonymi w przepisach ustawy prawo budowlane.
 2. W przypadku przekroczenia kosztów robót remontowo-budowlanych ponad wysokość przyznanego dofinansowania, Wnioskodawca pokrywa je ze środków własnych.

 

 

Proponowany katalog rzeczowy urządzeń, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte dofinansowaniem na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna:

 

Wszystkie prace budowlane prowadzone przez wnioskodawcę winny być realizowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

 

 1. Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo umożliwiająca samodzielne poruszanie się, w przypadku gdy zastosowanie innych rozwiązań z uwagi na warunki techniczne jest nie możliwe.
 2. Zakup i montaż podnośników, platform schodowych, wind przyściennych i innych urządzeń do transportu pionowego, w przypadku, gdy zastosowanie urządzeń alternatywnych ze względu na wysokie koszty lub warunki techniczne nie jest możliwe. W przypadku platformy przyschodowej, wind przyściennych i innych urządzeń do transportu, sprzęt musi bezpośrednio wychodzić z miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
 3. Dostosowanie elementów poszczególnych pomieszczeń w celu samodzielnego   funkcjonowania w następującym zakresie:

 

 1. W przypadku osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego:

 

 1. Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia o niepełnosprawności, przy dokonaniu likwidacji barier w pomieszczeniach uwzględnia się wykonanie odpowiedniego doświetlenia pomieszczenia, oznakowanie lokalu i ciągów komunikacyjnych.  

 

Pełna treść procedury wraz załącznikami na stronie BIP.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity  Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 926), Kodeks postępowania  administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2016r., poz. 23)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422).