górne tło

Organizacja Miast Dziedzictwa Światowego

Siedziba:
Organization of World Heritage Cities
Rue Saint-Nicolas 15
Québec (Québec)
Canada G1K 1M8

Sekretariat:
tel: (418) 692 0000
fax: (418) 692 5558
e-mail: secretariat@ovpm.org

Oficjalna strona:www.ovpm.org

 

AKTUALNOŚCI

Organizacja Miast Dziedzictwa Światowego (Organization of World Heritage Cities - OWHC)

Ta międzynarodowa, pozarządowa organizacja została założona 8 września 1993 r. w marokańskim mieście Fez. Obecnie zrzesza ona 280 miast wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. Siedziba zarządu Organizacji Miast Dziedzictwa Światowego znajduje się w Québecu (Kanada), zaś jej administracją zajmuje się siedem sekretariatów (przyporządkowanych konkretnym obszarom geograficznym). Zasadniczym celem OWHC jest ułatwienie wymiany doświadczeń między miastami członkowskimi w dziedzinie rewitalizacji miast zabytkowych, a także udział w projektach i programach związanych z zarządzaniem miastami zabytkowymi oraz rozpowszechnianie nowych rozwiązań umożliwiających pełniejszą ochronę dziedzictwa kulturalnego.

Kraków należy do OWHC od 1995 r., zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XXXIV/322/95 z dnia 22 listopada 1995 r.

Koordynacja współpracy:
Koordynatorem udziału Krakowa w pracach organizacji jest Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Składka członkowska:
Składka członkowska OWHC wynosi 4 tys. USD.

Siedziba: Kanada, Québec

Współpraca miast w ramach organizacji zorganizowana jest w 8 sekretariatach regionalnych:

·         Ratyzbona  (Niemcy) – Region Europy Północno-Zachodniej

·         Budapest (Węgry) – Region Europy Centralnej i Wschodniej

·         Córdoba (Hiszpania) – Region Europy Południowej i Basenu Morza Śródziemnego

·         Rimac (Peru) - Region Ameryki Południowej

·         Kazan (Rosja) – Region Euro-Azja

·         Tunis (Tunezja) – Region Afryki i Środkowego Wschodu

·         Morelia (Meksyk) – Region  Środkowej Ameryki, Karaibów i Meksyku

·         Gyeongju (Republika Korei) – Region Azja-Pacyfik

 

Kraków jest członkiem Sekretariatu Regionu Europy Centralnej i Wschodniej, którego siedzibą jest Budapeszt, nasze miasto partnerskie (członkami tego sekretariatu są także inne nasze miasta partnerskie:  Wilno, Lwów, Moskwa). Współpraca między miastami regionu organizowana jest na różnych poziomach: w ramach projektów międzynarodowych i wymian partnerskich.

Wywiad z Prezydentem Miasta Krakowa na stronie OWHC

Organizacja Miast Dziedzictwa Światowego (OWHC) stworzyła platformę umożliwiającą jej członkom wymianę wiedzy i doświadczeń. Na stronie internetowej organizacji - w dziale Burmistrzowie i Dziedzictwo - prezentowane są wywiady z włodarzami miast dziedzictwa światowego, w których przybliżają oni politykę w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Do tej pory zamieszczono prezentacje prezydentów takich miast jak: Budapeszt (Węgry), Bergen (Norwegia), Safanbolu (Turcja) i Ratyzbona (Regensburg - Niemcy). W tym wirtualnym forum dyskusyjnym głos zabrał również Prezydent Miasta Krakowa, Jacek Majchrowski. Polską wersję wywiadu, jaki ukazał się w lutym 2009 r., przedstawiamy poniżej.

Dzień Solidarności Miast Światowego Dziedzictwa – 8 września

Obchodzony corocznie przez miasta członkowskie Dzień Solidarności Miast Światowego Dziedzictwa poświęcony jest prezentacji osiągnięć konserwatorskich oraz popularyzacji idei ochrony zabytków. Obchody Dnia Solidarności zostały zainicjowane w Krakowie w 2000 roku. Każdego roku z tej okazji organizowane są w naszym mieście różne wydarzenia kulturalne i artystyczne. Prezentowane już były wystawy ilustrujące renowację Barbakanu, następnie Bazyliki Mariackiej, zaś w 2002 r. - przemiany dziejowe Rynku Głównego. Obchody Dnia Solidarności Miast Światowego Dziedzictwa w 2003 r. zostały połączone z uroczystościami upamiętniającymi 25. Rocznicę Wpisania Krakowa oraz Kopalni Soli "Wieliczka" na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, które odbyły się 3 września, a wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, innych polskich obiektów wpisanych na listę UNESCO, a także obiektów zagranicznych, uznawanych za atrakcje turystyczne, przedstawiciele mediów krajowych i 150 dziennikarzy mediów polonijnych z całego świata. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli Prezydent RP oraz Sekretarz Generalny UNESCO. Obchody w 2003 roku poświęcone były stosunkowo mało znanemu, ale uważanemu za jeden z najcenniejszych zabytków Krakowa - Zespołowi Klasztornemu oo. Augustianów, którzy za aktywne uczestnictwo w dziele rewaloryzacji tego zabytku wyróżnieni zostali prestiżową nagrodą Mecenasa Kultury. 8 września 2003 r. był także Dniem Otwartym w Pracowniach Konserwatorów Krakowskich, organizowanym w ramach projektu "Dziedzictwo i młodzież", do udziału w którym Kraków zaproszony został przez Organizacje Miast Światowego Dziedzictwa. Istotą projektu jest udział młodych przedstawicieli miast członkowskich w organizowanym przez OWHC międzynarodowym sympozjum poświęconym problemom i wyzwaniom w zakresie ochrony światowego dziedzictwa. Sympozjum to odbyło się na Rodos w dniach 23-26 września 2003r. Reprezentanci poszczególnych miast prezentowali wcześniej opracowany i realizowany przez siebie plan działań promujących idee światowego dziedzictwa. Zgodnie z założeniami projektu i zaproponowanymi kryteriami, Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa wytypowała kandydatkę do reprezentowania naszego miasta podczas sympozjum, którą była Joanna Chwastek, studentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ. Jednym z elementów przygotowanego przez nią planu działań była prezentacja krakowskich pracowni konserwatorskich. Inną propozycją wchodzącą w skład projektu "Dziedzictwo i młodzież" była, poświęcona tematyce dziedzictwa kulturowego i adresowana do młodych słuchaczy, audycja Radia Kraków "Dzieciaki", nadawana 7 września 2003 r. ze studia S5 przy al. Słowackiego 22.

Szczególnie uroczyste obchody Dnia Światowego Dziedzictwa zorganizowano w 2008 roku, kiedy Kraków świętował 30. lecie wpisu, jako jedno z pierwszych miast, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Z tej okazji w Krakowie odbyła się uroczysta sesja naukowa, wystawa prezentująca wszystkie 12 miejsc wpisanych na Listę wraz z Krakowem i Kopalnią Soli w Wieliczce. Wśród wielu znakomitych Gości, którzy odwiedzili Kraków w czasie tego jubileuszu byli także przedstawiciele miast partnerskich: Wilna, Quito, Budapesztu i Lwowa.

Każdego roku z okazji Dnia Solidarności prezentowane są wystawy na pokazujące działania Miasta na rzecz odnowienia zabytków i przestrzeni historycznych Krakowa oraz organizowane okolicznościowe wydarzenia.

Dziedzictwo Światowe - Młodzieńcza wizja

Od 2003 roku Kraków uczestniczy w międzynarodowym konkursie twórczości młodzieży szkolnej pt. „Dziedzictwo Światowe - Młodzieńcza wizja". W 2003 r. z Krakowa zgłoszono 93 prace z 3 szkół (ogółem w konkursie uczestniczyło 1264 prace z 80 szkół, z 14 miast, 11 krajów - członków OWHC). Uczennica krakowskiej SP nr 124 zdobyła III nagrodę w konkursie, w kategorii do lat 9. Co roku w konkursie biorą udział uczniowie krakowskich szkół i zdobywają nagrody, np. w edycji 2017 – wyróżnienie otrzymała Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z os. Dywizjonu 303 nr 35 z Krakowa w 2018 – II miejsce w kategorii 10-12 lat otrzymała uczennica Szkoły Podstawowej nr 29 w Krakowie.

Światowe Kongresy Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa

są organizowanymi co dwa lata spotkaniami wszystkich miast członkowskich organizacji. W ich programie regularnie znajdują się warsztaty dla prezydentów, warsztaty tematyczne, sesje plenarne, posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego OWHC oraz wybory miasta-gospodarza kolejnego kongresu i członków Rady Dyrektorów.

W Kongresie uczestniczyło około 250 przedstawicieli miast światowego dziedzictwa i organizacji międzynarodowych zajmujących się zagadnieniami dziedzictwa kulturowego.

W programie spotkania zaprezentowano wiele interesujących, opartych na dogłębnych badaniach i analizach  wykładów i prezentacji na temat ochrony i rewaloryzacji obiektów dziedzictwa w miastach, których celem strategicznym jest zrównoważony rozwój. Wymieniano doświadczenia i analizowano konkretne przykłady i nowatorskie rozwiązania miast w zakresie włączania obiektów historycznych w przestrzeń publiczną,  nadawania im odpowiednich funkcji i uwzględniania ich specyfiki przy tworzeniu całościowych planów urbanistycznych miast. Problem zmian klimatu i wynikających z tego znaczących konsekwencji dla obiektów historycznych pozostaje wiodącym wyzwaniem, o którym mówiło wielu przedstawicieli miast i naukowców oraz analityków organizacji międzynarodowych.

W programie kongresu tradycyjnie znalazły się warsztaty przeznaczone dla prezydentów, które w tym roku poświęcone były zagadnieniu angażowania sektora prywatnego. Warsztaty były kontynuacją rozmów i uzgodnień z poprzedniego spotkania prezydentów w Sintrze, poświęconego roli i odpowiedzialności władz lokalnych w zakresie zarządzania miastem historycznym (w tym szczególnie kontroli nad zagrożeniami i ryzykami).

Specyfiką zadań i odpowiedzialności zarządzających miastem światowego dziedzictwa (jak również obiektem lub miejscem wpisanym na Listę UNESCO) jest popularyzowanie wartości przekraczających lokalny i narodowy wymiar – są to bowiem miejsca znane na całym świecie, które stanowią wspólne dobro ludzkości. Zarządzanie i ochrona takich miejsc, muszą być realizowane we współpracy z ich właścicielami, sąsiadami, mieszkańcami, użytkownikami, a także potencjalnymi inwestorami, czyli szeroką grupą przedstawicieli różnych stron a zatem i interesów. Warsztaty prezydentów miast, w czasie których mają oni możliwość podzielić się swoimi doświadczeniami w tym szczególnym zakresie, wnoszą cenny wkład w przyszłe inicjatywy podejmowane przez władze lokalne. Ponadto tematem warsztatów była kwestia wartości dodanej dziedzictwa w kontekście rozwoju urbanistycznego, dyskutowano nad metodami promocji historycznej substancji, która jest zarówno bogactwem, jak i obciążeniem (m.in. finansowym, organizacyjnym).

Przykłady zaprezentowane w czasie sesji plenarnej obejmowały:

- kwestie wprowadzenia mieszkańców, właścicieli i użytkowników w tematykę dziedzictwa i zaproszenia ich do aktywności, jak również metody oceny rezultatów tych działań;
- działania – narzędzia proponowane mieszkańcom i właścicielom na rzecz wspierania prac konserwatorskich dotyczących dziedzictwa historycznego miasta, w duchu szacunku dla wartości dziedzictwa i na rzecz jej wzrostu;
- tworzenie partnerstw, procesów i ram operacyjnych: ich roli i odpowiedzialności. Procesy decyzyjne, problemy, działania, uczestnicy i ich rola.

W posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego OWHC – najwyższej władzy w Organizacji, które odbyło się 22 listopada 2013, wzięli udział prezydenci i oficjalni przedstawiciele  55 miast – pełnoprawnych członków Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa. Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie  z działalności Organizacji w latach 2011-2013, w tym raporty sekretariatów regionalnych, a także założenia programowe i budżetowe na najbliższe 2 lata. Wybrano również Radę Dyrektorów OWHC 2013-2015 -  prezydenci : Brukseli (Belgia), Lyonu (Francja), Sintry (Portugalia), Warszawy, Puebli (Meksyk), Valparaiso (Chile), Quebecu (Kanada), Safranbulu (Turcja) oraz Prezydenta OWHC, którym został, dr Basílio Horta, burmistrz Sintry. Członkowie Zgromadzenia Ogólnego zdecydowali, że gospodarzem kolejnego światowego kongresu, w 2015 roku będzie miasto Arequipa w Peru.

Członkowie Zgromadzenia Ogólnego wybrali nową Radę Dyrektorów. Nowym Prezydentem OWHC został Mer Lyonu Gérard Collomb.
Miasto Kraków nie było reprezentowane w Kongresie.
 

• XIV Światowy Kongres Miast Światowego Dziedzictwa odbył się w Gyeongju (Republika Korei) w dniach 31 października – 3 listopada 2017 r. Kraków był reprezentowany przez Roberta Piaskowskiego, Zastępcę Dyrektora Krakowskiego Biura Festiwalowego, Agatę Mierzyńską z Biura Współpracy Zagranicznej Kancelarii Prezydenta oraz  Małgorzatę Przygórską-Skowron z Biura Kongresów Wydziału Promocji i Turystyki. Przedstawicielem Krakowa w Forum Młodych była Marta Młynarczyk z Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tematem Kongresu było: „Dziedzictwo&Społeczości: sposoby zaangażowania lokalnych wspólnot”. JW czasie obrad jednoznacznie potwierdzona została potrzeba prowadzenia dialogu pomiędzy wszystkimi uczestnikami działań na rzecz ochrony dziedzictwa: konserwatorami zabytków, zarządcami miast i miejsc historycznych, planistami, architektami, specjalistami od rewitalizacji i zieleni miejskiej, a także organizatorami miejskiej infrastruktury. Naturalnymi uczestnikami tego dyskursu muszą być mieszkańcy miast historycznych, twórcy kultury i organizacje pozarządowe, którzy starają się twórczo zagospodarować miejskie przestrzenie aktywizując ich użytkowników. Ważna jest także troska o autentyczność historycznego miasta, o zachowanie jego adresów, budynków, sklepów, które  opowiadają jego historię. Lokalna społeczność powinna identyfikować się ze swoimi miejscami i w oparciu o nie rozwijać swoje możliwości. W czasie Kongresu wybrana została nowa Rada Dyrektorów, a Prezydentem OWHC został Burmistrz miasta Quebec Régis Labeaume.

W programie Kongresu tradycyjnie znalazły się spotkania sekretariatów regionalnych. Posiedzenie Sekretariatu Europy Środkowej i Wschodniej, odbyło się z udziałem: Warszawy, Budapesztu, Kutnej Hory, Rygi, Rodos, Wiednia, Wilna, Zamościa i Baku. Dyskutowano o projektach realizowanych miastach (np. Warszawa zaprezentowała projekt elementów starej metaloplastyki w obrębie warszawskiej Starówki, a Wilno zaprosiło do projektu-platformy wymiany doświadczeń w zakresie dziedzictwa regionu). Potwierdzone zostały ustalenia dot. realizacji projektów edukacyjnych dla szkól podstawowych (przez Bańską Szczawnicę) i dla szkół średnich (przez Kraków). Rozważano wstępnie możliwość przeniesienia sekretariatu regionalnego do innego miasta lub zamkniecie tego sekretariatu i przejście miast do istniejących sekretariatów  europejskich.

Miasto Kraków starało się o organizację kolejnego Kongresu OWHC w 2019 konkurując z Kazaniem i Granadą. Pomimo bardzo aktywnych, różnorodnych działań konkurentów oraz silnej presji miast hiszpańskojęzycznych, strategiczny lobbing i starania Krakowa zostały uwieńczone sukcesem. Poza prezentacją Krakowa i Małopolski, ich walorów turystycznych i historycznych, nasze miasto zorganizowało stoisko promocyjne na targach zorganizowanych jako impreza towarzysząca Kongresu. Duże znaczenie miało solidarne poparcie Krakowa przez miasta naszego Sekretariatu oraz miasta koreańskie, pod przewodnictwem burmistrza Gyeongju pana Yangsik Choi, na którym lipcowa wizyta w naszym mieście i gościnność Prezydenta Krakowa zrobiły wielkie wrażenie. Zatem, kolejny, 15. Kongres OWHC w 2019 r. odbędzie się w Krakowie – po raz pierwszy w tej części Europy.


Młodzież na szlaku światowego dziedzictwa

W latach 2006-2007 w projekcie Młodzież na szlaku światowego dziedzictwa wzięły udział dwie krakowskie szkoły (Gimnazjum Nr 24 i Szkoła Podstawowa Nr 89, Szkoła Podstawowa Nr 98 i Gimnazjum Integracyjne Nr 74), które nawiązały współpracę ze szkołami z Segowii i Wilna.

Nagroda Jean-Paul L'Alliera

W 2009 roku Kraków zgłosił swoją kandydaturę do nagrody Jean-Paul L'Alliera, przyznawanej począwszy od 2009 r. przez OWHC co 2 lata, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony, konserwacji oraz zarządzania zabytkowymi obiektami lub obszarami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, która po raz pierwszy została przyznana w 2009 r. na Światowym Kongresie OWHC w Quito. Zgłoszony został projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej” obejmujący pakiet działań mający na celu rewaloryzację i rewitalizację przestrzeni publicznej, położonej na obszarze światowego dziedzictwa. Pomimo zajęcia wysokiego miejsca w punktacji końcowej, Miasto Kraków nie otrzymało tego prestiżowego wyróżnienia w 2009 roku.

Sekretariat Regionalny Miast Środkowej i Wschodniej Europy OWHC

Miasta:

Berat, Gjirokastra (Albania); Baku (Azerbejdżan); Nessebar (Bułgaria); Dubrownik, Split, Trogir (Chorwacja); Czeski Krumlov, Holasovice, Kutná Hora, Praga, Telc, Trebic (Czechy); Talin (Estonia);  Rodos (Grecja); Budapeszt (Węgry);  Ryga (Łotwa); Wilno (Litwa); Ohrid (Macedonia); Kraków, Toruń, Warszawa, Zamość (Polska); Biertan, Sighisoara (Rumunia); Moskwa, Nowogród, St. Petersburg (Rosja); Kotor (Serbia-Czarnogóra); Banska Stiavnica, Bardejov (Słowacja); Istanbuł, Safranbolu (Turcja); Lwów (Ukraina); Wiedeń (Austria).

 

dolne t�o