górne tło

Obowiązek informacyjny

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania z usług internetowych Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”, której właścicielem jest Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa. Nota zawiera takie informacje, jak: polityka prywatności, regulamin konta użytkownika oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawy prawne: Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; Zarządzenie nr 512/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z 4 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Krakowa polityki informacyjnej za pomocą kanałów internetowych.

 

 

Polityka prywatności

 

Miejska Platforma Internetowa szanuje prawo użytkowników do prywatności. Ze szczególną troską chroni dane osobowe i stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. W celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa internautom korzystającym z usług i odwiedzającym strony „Magicznego Krakowa”, wprowadzone zostały w niektórych serwisach systemy rejestracji i logowania.

 

1. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

a) Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest Prezydent Miasta Krakowa, z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

b) Zbierane przez Miejską Platformę Internetową dane osobowe użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek uprawniających do przetwarzania danych, w celu potwierdzenia danych osobowych użytkowników, w szczególności w konkursach, na elektronicznej platformie do głosowania, czatach i forach dyskusyjnych, w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych, w Internetowym Dzienniku Zapytań (IDZ), będącym elementem Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), w Newsletterze „Magicznego Krakowa” oraz na oficjalnym profilu Krakowa w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram). Zbiór zgromadzonych przez Miejską Platformę Internetową danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników, zajmująca się administracją bazy.

c) Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe, Miejska Platforma Internetowa zapewnia dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.

d) Miejska Platforma Internetowa nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika. Może jednak ujawnić opracowania zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą oglądalności serwisów i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

 

2. Prawo autorskie

a) Wszelkie treści Miejskiej Platformy Internetowej są chronione prawem autorskim. Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

b) Wszelkie prawa dotyczące zawartości elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, filmów oraz innych podlegają ochronie prawnej, są zastrzeżone na rzecz Gminy Miejskiej Kraków – Urzędu Miasta Krakowa lub odpowiednio na rzecz podmiotów współpracujących z Gminą, których materiały zostały zamieszczone na stronie Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

c) Znaki towarowe znajdujące się w dysponowaniu prawnym Gminy Miejskiej Kraków – Urzędu Miasta Krakowa, podlegają ochronie i każdorazowe wykorzystanie logotypów wymaga pozyskania stosownej zgody. Herb Miasta należy do kategorii symboli Miasta, zatem podlega ochronie prawnej na gruncie ustawy o samorządzie gminnym (zgoda Rady Miasta Krakowa) oraz wiąże się z korzystaniem z tego dobra prawnego, nie prowadząc do jego używania w sposób godzący w dobre imię i wizerunek Gminy (deprecjacja oznaczenia lub obniżenia prestiżu Gminy).

d) Projekt, wdrożenie i utrzymanie Serwisu – ACK Cyfronet AGH, wszelkie prawa zastrzeżone.

 

3. Zasady korzystania z serwisu

a) Informacje zamieszczone na stronach internetowych „Magicznego Krakowa” mają wyłącznie charakter informacyjny.

b) Właściciel serwisu „Magiczny Kraków” zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub uzupełniania informacji oraz danych zawartych na stronach WWW w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez uprzedniego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia i w każdym czasie mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.

 

4. Odpowiedzialność

Właściciel serwisu „Magiczny Kraków” dokłada starań, aby zawarte na stronach Miejskiej Platformy Internetowej informacje i dane były możliwie aktualne. Wyłącza się jednak wszelką odpowiedzialność cywilną za aktualność, poprawność, rzetelność, kompletność udostępnionych informacji i danych oraz ich części składowych. Odnosi się to również do wszystkich innych stron WWW, do których odsyłają odnośniki. „Magiczny Kraków” nie odpowiada również za treść stron WWW, otwieranych przy pomocy takiego połączenia.

 

5. Informacje o plikach Cookies

W czasie odwiedzin stron „Magicznego Krakowa” może się zdarzyć, że na komputer użytkownika przekazana zostanie informacja w formie plików Cookies, które pomagają rozpoznać go automatycznie przy kolejnym wejściu na stronę. Pliki Cookies umożliwiają np. dopasowywanie strony do zainteresowań użytkownika itp. Jeżeli użytkownik nie wyraża na to zgody, powinien nastawić swoją przeglądarkę internetową w ten sposób, aby usuwał pliki Cookies z twardego dysku komputera, blokował wszystkie Cookies lub ostrzegał zanim jakiś plik Cookie zostanie zapisany.

Pytania, komentarze lub uwagi dotyczące strony internetowej prosimy zgłaszać przez formularz Zgłoś uwagi.

 

Regulamin Konta użytkownika oficjalnej strony internetowej Miasta „Magiczny Kraków”

 

Opisana w niniejszym Regulaminie usługa: Konto oficjalnej strony internetowej Miasta „Magiczny Kraków” (www.krakow.pl), jest udostępniana przez Gminę Miejską Kraków – Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP 676-101-37-17, Regon 351554353, na zasadach określonych w tym Regulaminie.

Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Zakładając Konto, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia.

 

§ 1. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin.

Magiczny Kraków, www.krakow.pl – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, do których prawa posiada Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa i dostępne są pod adresem www.krakow.pl lub pod innym adresem, będącym w użyciu przez Gminę Miejską Kraków – Urząd Miasta Krakowa.

Administrator – podmiot udostępniający Konto użytkownika, którym jest Prezydent Miasta Krakowa, z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Konto, Konto użytkownika – zbiór funkcji dostępnych dla użytkownika po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu do Magicznego Krakowa oraz zbiór danych i ustawień użytkownika związanych z działaniem serwisów Magicznego Krakowa wymagających zalogowania.

Użytkownik – osoba fizyczna, która skutecznie aktywuje Konto.

Profil – zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez użytkownika w procesie zakładania Konta.

Baza profili – zbiór danych, informacji i innych treści zawartych w profilach. Dane te są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez administratora za zgodą użytkownika. Baza profili podlega ochronie prawnej przewidzianej obowiązującymi przepisami.

 

§ 2. Przedmiot Regulaminu

Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków regulujących korzystanie z Konta. Dany użytkownik może założyć tylko jedno Konto.

 

§ 3. Rejestracja

Warunkiem założenia Konta jest przeprowadzenie przez użytkownika w całości procedury jego rejestracji. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:

a) zaakceptował Regulamin,

b) podpisał zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Po dokonaniu rejestracji użytkownik uzyskuje dostęp do Konta użytkownika, którym sam może administrować. Założenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne.

 

§ 4. Odpowiedzialność

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika (np. udostępnienia hasła osobie trzeciej przez użytkownika, naruszenia lub złamania hasła przez osobę trzecią). W żadnym wypadku użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z danych dostępowych do Konta innego użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z Konta przez użytkownika.

Administrator informuje użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika w ramach strony:

 

§ 5. Ważność Konta; kasowanie Kont użytkowników

Umowa o korzystanie z Konta zostaje zawarta pomiędzy użytkownikiem i administratorem na czas nieokreślony i jest regulowana niniejszym Regulaminem. Okres umowy rozpoczyna się wraz z zakończeniem rejestracji przez użytkownika. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z Konta. Rezygnacja skutkować będzie niemożnością dostępu do usług świadczonych w Magicznym Krakowie oraz usunięciem danych osobowych użytkownika. Rezygnacji można dokonać wybierając odpowiednią opcję w Panelu użytkownika. Administrator może wypowiedzieć  umowę z ważnej przyczyny. Ważna przyczyna zachodzi w szczególności, gdy:

a) użytkownik zażąda zaprzestania przetwarzania przez administratora danych osobowych zapisanych w ramach Konta,

b) zawinione zachowanie użytkownika w istotny sposób negatywnie wpływa na możliwość korzystania z usług Gminy Miejskiej Kraków – Urzędu Miasta Krakowa przez innych użytkowników,

c) z Konta użytkownika korzystają osoby trzecie,

d) użytkownik w sposób zawiniony narusza przepisy prawa lub Regulamin. W przypadku nieaktywności użytkownika dłuższej niż 12 miesięcy, Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa ma prawo do wykasowania Konta.

 

§ 6. Ochrona danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi Konto użytkownika strony Magiczny Kraków. Dane osobowe użytkownika podane w czasie rejestracji będą przetwarzane jedynie i wyłącznie po podpisaniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przez podpis rozumie się wypełnienie wymaganych pól oraz odznaczanie wszystkich opcji w formularzu rejestracyjnym. Dane osobowe użytkownika podane w czasie rejestracji Konta będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

§ 7. Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z Kontem i jego funkcjonowaniem powinny być zgłaszane administratorowi mailowo na adres: users.mk@um.krakow.pl. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości regulaminu, niezastosowania się przez użytkownika do wskazówek udzielanych użytkownikom na bieżąco na łamach serwisu lub bezpośrednio przez administratora. Reklamacje kierowane do administratora, dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem serwisu będą przekazywane przez administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

 

§ 8. Zmiany regulaminu, pozostałe informacje, komunikacja

Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie ustalono inaczej, Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa, będzie komunikowała się z użytkownikiem drogą mailową. Użytkownik zapewni, by adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji był regularnie sprawdzany pod kątem wiadomości otrzymywanych od Gminy Miejskiej Kraków – Urzędu Miasta Krakowa. Wszelkie informacje o naruszeniach przez użytkowników niniejszego regulaminu  należy kierować na adres users.mk@um.krakow.pl.

 

 

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych

 

Urząd Miasta Krakowa informuje, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe użytkownika, jest Prezydent Miasta Krakowa, z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa.

Informujemy, że:

1. Użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

2. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez Urząd Miasta Krakowa usługi, o którą się użytkownik stara.

6. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach – na podstawie zgody użytkownika albo w związku z wykonywaniem umowy, której jest stroną.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

Informujemy, że w trosce o ochronę danych osobowych użytkownika wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, certyfikowany według wymagań normy ISO 27001. Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących użytkownikowi w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zostanie użytkownikowi przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

 

Informacja dotycząca platformy BUDŻET OBYWATELSKI

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa, z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, i są one podawane w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL, numer telefonu, adres e-mail, adres IP, wiek, płeć w celu: przeprowadzania głosowania nad budżetem obywatelskim miasta Krakowa oraz badań ewaluacyjnych procesu głosowania. Informujemy ponadto, że:

1. Użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3. Odbiorcą danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński – Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, z siedzibą ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.

4. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w głosowaniu nad budżetem obywatelskim miasta Krakowa.

7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

8. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e w związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1), tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@um.krakow.pl, tel. 12 616 82 91.

dolne t�o