Komunikat archiwalny

Nabór do przedszkoli – wyniki pierwszego etapu

Zakończył się pierwszy etap naboru do krakowskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W piątek, 26 kwietnia placówki te ogłosiły listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Od 29 kwietnia do 10 maja rodzice będą potwierdzać wolę zapisu maluchów. Niedopełnienie tego obowiązku będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca. Co istotne, po zakończeniu rekrutacji elektronicznej w samorządowych przedszkolach i szkołach podstawowych wolnych pozostaje 618 miejsc.

Nabór do przedszkoli – wyniki pierwszego etapu
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Rodzice, którzy na karcie zapisu podali adres e-mail, otrzymali także wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę, uzyskali informację o wynikach rekrutacji w przedszkolu/szkole wskazanej przez nich jako pierwszej.

W tegorocznej rekrutacji oferta samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obejmowała 18 107 miejsc (w przedszkolach – 17 322, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 785). Rekrutacja prowadzona była do 124 samorządowych przedszkoli i 24 samorządowych szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi. W serwisie rekrutacyjnym zostało zgłoszonych 18 847 chętnych.

W rekrutacji elektronicznej uczestniczyły zarówno przedszkola i szkoły samorządowe, jak i przedszkola niesamorządowe. Struktura wiekowa 18 847 dzieci, których podania zostały potwierdzone w systemie rekrutacyjnym, kształtuje się następująco:

 • 5003 dzieci urodzonych w 2016 r. (trzylatki),
 • 4634 dzieci urodzonych w 2015 r. (czterolatki),
 • 4495 dzieci urodzonych w 2014 r. (pięciolatki),
 • 4633 dzieci urodzonych w 2013 r. (sześciolatki),
 • 80 dzieci urodzonych w 2012 r. (siedmiolatki),
 • 2 dzieci urodzonych w 2011 r. (ośmiolatki).

W wyniku postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowano 17 896 dzieci. Wielu rodziców, nie podając drugiego priorytetu przyjęcia, znacząco zmniejszyło swoje szanse w rekrutacji.

Po zakończeniu rekrutacji elektronicznej w samorządowych przedszkolach i szkołach podstawowych pozostało 618 wolnych miejsc.

Dodatkowo, w przedszkolach publicznych i niepublicznych niesamorządowych, które brały udział w elektronicznej rekrutacji, obecnie 106 miejsc jest wolnych.

Oznacza to, że po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji liczba wolnych miejsc wynosi 724.

 

W zeszłym roku i w latach wcześniejszych spośród zakwalifikowanych rodzice blisko pół tysiąca dzieci nie podpisali umowy o korzystanie z wychowania przedszkolnego. Na te miejsca w trybie rekrutacji uzupełniającej przyjęto dzieci, które nie dostały się do przedszkoli wskazanych w rekrutacji elektronicznej.

Najwięcej podań (pierwszego priorytetu) na jedno miejsce złożono w:

 • Przedszkolu nr 64 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 (os. Oświecenia 30, Dzielnica XV Mistrzejowice) – 1,74
 • Przedszkolu nr 132 (ul. Merkuriusza Polskiego 6, Dzielnica X Swoszowice) – 1,55
 • Przedszkolu nr 27 w Zespole Szkół nr 2 (ul. Goszczyńskiego 44, Dzielnica XIII Podgórze) – 1,48.

Natomiast przedszkola z największą liczbą niezakwalifikowanych to:

 • Przedszkole nr 179 (ul. Sanocka 4, Dzielnica XI Podgórze Duchackie) – 47
 • Przedszkole nr 185 (os. Dywizjonu 303, Dzielnica XIV Czyżyny) – 46
 • Przedszkole nr 64 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 (os. Oświecenia 30, Dzielnica XV Mistrzejowice) – 46.

Od 29 kwietnia do 10 maja rodzice powinni potwierdzić wolę zapisu dzieci do przedszkoli/szkół, do których zostały one zakwalifikowane. Niedopełnienie tego obowiązku w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją i zwolnieniem miejsca dla innego dziecka. Zwolnione miejsca będą stanowić dodatkową ofertę w rekrutacji uzupełniającej. Lista wolnych miejsc zostanie opublikowana 13 maja o godz. 12.00 na stronie internetowej krakow.formico.pl  – czyli po zakończeniu potwierdzania woli przyjęcia przez rodziców dzieci zakwalifikowanych.

Od 27 maja do 4 czerwca będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca. Przypominamy, że odbywa się ona w tradycyjnej (a nie elektronicznej) formie.

Powyższe informacje nie dotyczą nowo rekrutowanych dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych i specjalnych, dla których rekrutacja prowadzona jest na zasadach odrębnych.

Liczba dzieci w wieku przedszkolnym urodzonych w Krakowie kształtuje się następująco (dane GUS):

 • 2013 r. – 7372
 • 2014 r. – 7549
 • 2015 r. – 8013
 • 2016 r. – 8816.

Liczba dzieci zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Krakowie urodzonych w (stan na 28.02.2019 r.):

 • 2013 r. – 7714
 • 2014 r. – 8027
 • 2015 r. – 8216
 • 2016 r. – 8553.

Rodzicu przedszkolaka – pamiętaj o terminach!

Kolejne etapy naboru to podpisywanie przez rodziców umów z dyrektorami przedszkoli lub szkół podstawowych oraz rekrutacja uzupełniająca:

 • 29 kwietnia – 10 maja – potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola/szkoły);
 • 13 maja godz. 12:00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz wykazu wolnych miejsc (w terminie 7 dni od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji);
 • 27 maja – 4 czerwca – przyjmowanie wniosków w ramach rekrutacji uzupełniającej.

Niesamorządowe przedszkola publiczne

Warto pamiętać, że rodzice mogą skorzystać także z oferty niesamorządowych publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych dotowanych przez Gminę Miejską Kraków. Ponadto ciekawą ofertę codziennych zajęć przedpołudniowych dla dzieci w wieku 3–4 lat posiadają młodzieżowe domy kultury.

W niesamorządowych przedszkolach publicznych są obecnie wolne 264 miejsca. Regulacje sprzyjające zapewnieniu wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym miejsc w przedszkolach, w szczególności publicznych, zawiera Uchwała Nr III/33/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny o raz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Uchwała ta zwiększyła wskaźnik procentowy niezbędny do naliczenia dotacji dla publicznych przedszkoli niesamorządowych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. do 120% (o 20% więcej, niż zakłada ustawa o finansowaniu zadań oświatowych).  Aktualnie, tj. w kwietniu 2019 r., miesięczna stawka dotacji na dziecko w niesamorządowym przedszkolu publicznym wynosi 1083,96 zł. Powyższe zmiany mają zachęcić osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków do zakładania publicznych przedszkoli, w tym przechodzenia od prowadzenia niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego (punktu przedszkolnego) lub przedszkola niepublicznego do prowadzenia przedszkola publicznego, a tym samym powinny skutkować wzrostem liczby miejsc w publicznych przedszkolach niesamorządowych.

W kwietniu 2018 r. publiczne niesamorządowe przedszkola otrzymały dotację w kwocie 5,8 mln zł, a w kwietniu 2019 r. – w kwocie 7,4 mln zł.

Aktualnie dotowanych jest 85 niesamorządowych przedszkoli publicznych i 141 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszcza łącznie 15 134  dzieci (6736  dzieci do publicznych i 8398 dzieci do niepublicznych). Od września rozpoczną działalność 2 kolejne publiczne przedszkola (ok. 70 nowych miejsc). W niesamorządowych przedszkolach publicznych obowiązują te same zasady odpłatności co w przedszkolach samorządowych, tj. opłata za każdą godzinę ponad bezpłatne 5 godzin nie przekracza 1 zł.

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także