Komunikat archiwalny

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego przyjęty

Podczas środowej (16 grudnia) sesji Rady Miasta Krakowa radni przyjęli projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018.

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego przyjęty
Fot. Magiczny Kraków

Kolejna edycja Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, planowana do realizacji w perspektywie trzyletniej, tj. na lata 2016 – 2018 jest odpowiedzią na zapotrzebowanie dalszego doskonalenia lokalnego programu polityki zdrowotnej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.

Do głównych zadań programu należą: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Realizacja tych celów będzie się odbywać poprzez m.in.: organizację corocznej konferencji dotyczącej zdrowia psychicznego, prowadzenie kampanii medialnych, które prowadzić będą do zmiany postaw wobec osób chorujących psychicznie, udzielanie porad specjalistycznych.

Opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami psychicznymi jest realizowana w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, zwłaszcza psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w formie pomocy doraźnej, ambulatoryjnej, dziennej, szpitalnej i środowiskowej oraz w domach pomocy społecznej.

W zakresie opieki ambulatoryjnej w stosunku do danych za rok 2011, kiedy ogólna liczba pacjentów leczonych psychiatrycznie wynosiła 55 791, w roku 2013 liczba pacjentów wzrosła o 11 382 i wynosiła 67 173 pacjentów, a w roku 2014 wzrosła o 18 694 pacjentów i wynosiła 74 485 pacjentów. Na podstawie danych z MOW NFZ można stwierdzić, że utrzymuje się w ostatnich latach tendencja wzrostowa w zakresie liczby pacjentów leczonych psychiatrycznie. W latach 2013-2014 największą grupę leczonych stanowiły osoby z zaburzeniami nerwicowymi związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną i w każdym roku liczba tych pacjentów przekraczała 20 tys. osób, przy czym już w roku 2011 liczba leczonych w tej grupie zaburzeń psychicznych w ramach ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej na terenie miasta Krakowa wynosiła 20 529 pacjentów.

W szpitalach psychiatrycznych publicznych i niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta Krakowa wg danych z MOW NFZ łączna liczba pacjentów wynosiła na koniec  2014 roku 11 759 osób, co stanowi o 2 597 osób więcej niż na koniec roku 2013, kiedy liczba pacjentów w szpitalach wynosiła 9 162 osoby.

W ostatnich latach w samym Krakowie odnotowano również wzrost liczby porad specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielonych w zakresie zdrowia psychicznego w poradniach (wg danych GUS). Na koniec 2014 r. odnotowano 225 266 porad specjalistycznych udzielonych w zakresie zdrowia psychicznego (na 5 181 604 porad specjalistycznych ogółem), w tym: dzieciom i młodzieży do 18 lat 16 098 porad, osobom w wieku 65 lat i więcej 33 368 porad, a kobietom 126 007 porad. Liczba porad udzielonych w zakresie zdrowia psychicznego w Krakowie w roku 2014 była o 5 125 porad wyższa od liczby porad udzielonych w zakresie zdrowia psychicznego w roku 2013, kiedy na koniec roku 2013 odnotowano 220 141 porad (na 5 057 974 porad specjalistycznych ogółem), w tym: dzieciom i młodzieży do 18 lat 17 981 porad, osobom w wieku 65 lat i więcej  31 831 porad, a kobietom 122 067 porad.

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018 został poddany konsultacjom społecznym. Posiada pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Tagi: sesja, zdrowie

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także