Komunikat archiwalny

Wspieranie rodziny - konkurs ofert

Urząd Miasta Krakowa zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Prowadzenie działań związanych ze wsparciem rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3". Termin składania ofert upływa 13 stycznia o godz. 14.00.

Wspieranie rodziny - konkurs ofert
Fot. plakat

Realizacja zadania obejmuje prowadzenie stacjonarnej placówki mającej na celu psychologiczne wsparcie rodziców z dziećmi w wieku do lat 3, i której nadrzędnym zadaniem będzie profilaktyka zaburzeń w relacjach rodzinnych. Placówka winna udzielać pomocy w budowaniu zdrowych, pozytywnych więzi rodzinnych stanowiących podstawę prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziecka i zapobiegać patologiom oraz przemocy w rodzinie poprzez fachową pomoc w zrozumieniu zachowań dziecka.

Adresatem zadania są rodzice oraz ich dzieci w wieku do lat 3, zamieszkali na terenie Gminy Miejskiej Kraków, którzy w trosce o prawidłowy rozwój dziecka poszukują pomocy specjalistów lub wsparcia ze strony osób w podobnej sytuacji życiowej.

Placówka ma funkcjonować w Krakowie, na terenie Dzielnicy I Stare Miasto, w lokalu do którego oferent posiada tytuł prawny. Ma być dostępna nieodpłatnie i funkcjonować w dni robocze, przez co najmniej 4 godziny dziennie.

W okresie realizacji zadania wsparciem powinno zostać objętych co najmniej 350 rodzin. Do ich dyspozycji winno być co najmniej dwóch pracowników z kwalifikacjami do prowadzenia psychoterapii oraz animator ds. opieki nad dziećmi.

Zadanie będzie realizowane od 1 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Planowana wysokość środków na wsparcie realizacji zadania to 120000 zł.

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Kraków ul. Stachowicza 18, od poniedziałku do piątku, pokój 213 A w godz. 8.00-14.30 lub pod numerem tel. 12 616 52 62.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ngo.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także