Komunikat archiwalny

Nowy plan na sesji

Jednym z tematów omawianych przez radnych podczas dzisiejszej sesji będzie m.in. przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Tuchowskiej – Cechowej – Łużyckiej”.

Nowy plan na sesji
Fot. Magiczny Kraków

Celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Tuchowskiej – Cechowej – Łużyckiej” jest utrzymanie jednorodnego charakteru zabudowy jednorodzinnej w rejonie Piasków Wielkich. Objęcie tego terenu planem miejscowym pozwoli na ochronę na ochronę jego walorów, zapobiegając niekorzystnym przekształceniom, jakie potencjalnie mogą nastąpić w wyniku indywidualnych decyzji administracyjnych. 

Przeprowadzone analizy wykazały także zasadność włączenia do obszaru opracowania terenów położonych na zachód od granicy wskazanej w uchwale kierunkowej Rady Miasta Krakowa, do granicy sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Kurdwanów”. Pozwoli to w przyszłym planie określić zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, które pozwolą na racjonalne zagospodarowanie terenów inwestycyjnych pomiędzy terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, przy jednoczesnym zabezpieczeniu terenów wskazanych w dokumencie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa pod planowaną inwestycję drogową „Nowa Sławka”.

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także