Komunikat archiwalny

Weź udział w sporządzaniu planu

Jeszcze tylko dzisiaj (15 stycznia) można składać wnioski do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Gen. Bora-Komorowskiego – rejon koncentracji usług”. Przypomnijmy, celem planu jest przestrzenne uporządkowanie obszaru oraz wykorzystanie istniejących rezerw terenowych dla jego dalszego rozwoju jako centrum biznesowo-komercyjnego.

Weź udział w sporządzaniu planu
Fot. bip.krakow,pl

Wnioski można wnosić na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze), drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, a także drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Gen. Bora Komorowskiego – rejon koncentracji usług” obejmuje obszar, na którym skoncentrowane są obiekty usług biznesowych oraz komercyjno-handlowych, stanowiący centrum wielofunkcyjne o dobrej dostępności komunikacyjnej i o znaczeniu ogólnomiejskim. 

Celem planu jest przestrzenne uporządkowanie obszaru oraz wykorzystanie istniejących rezerw terenowych dla jego dalszego rozwoju jako centrum biznesowo-komercyjnego, w zgodzie ze wskazaną w Studium polityką rozwoju i kształtowania ładu przestrzennego. 

Plan miejscowy ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także