Komunikat archiwalny

Planowanie dla Nowej Huty

Jak będzie wyglądał plan miejscowy obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Południe”? Prace nad planem cały czas trwają. Od 29 marca do 26 kwietnia krakowianie będą mogli zapoznać się projektem tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Planowanie dla Nowej Huty
Fot. bip.krakow.pl

Wszystkie materiały będą dostępne w Biurze Planowania Przestrzennego UMK przy ul. Sarego 4 oraz na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl. Mieszkańcy będą też mogli wziąć udział w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, która zostanie przeprowadzona 12 kwietnia w magistracie. Do 10 maja krakowianie będą mieli czas na zgłaszanie uwag do projektu planu.

Plan miejscowy obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Południe”, ustalając zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, da możliwość realizacji założeń strategicznego projektu miejskiego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Będzie to możliwe poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, która uwzględnia: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Różnorodność i nowoczesność technologiczna zlokalizowanych działalności ma stać się gwarantem elastyczności i prężności całej bazy ekonomicznej Krakowa. Obszar objęty projektem „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” stanie się przyciągającą biznes przestrzenią miejską, w której struktury gospodarcze w sposób elastyczny wyprzedzają i adaptują zmiany na globalnych rynkach. Dodatkowo otwarte tereny zielone, stanowiące o dużym potencjale rekreacyjnym miejsca, pozwolą na wykorzystanie tego terenu do celów rekreacyjno-sportowych i wypoczynkowych.

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także